Vnitřní směrnice na stanovení úplaty za zájmové vzdělávání SVČ Pohořelice

Úhrada za zájmové vzdělávání v SVČ Pohořelice

Vnitřní směrnice
na stanovení úplaty za zájmové vzdělávání  SVČ  Pohořelice

 

 1. Úhrada za zájmové vzdělávání v SVČ Pohořelice
 • kroužky se platí dle platného ceníku (kroužků)
 • cena za kroužek je stanovena na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb.
 • kroužky je nutné uhradit:
  a) po přihlášení v klientském centru nebo při fyzickém odevzdání řádně vyplněné přihlášky
 1. b) jednorázovou platbou na celý školní rok
 • kroužky se hradí formou:
 1. platbou v hotovosti pověřenému pracovníkovi SVČ Pohořelice
 2. převodem na běžný účet SVČ Pohořelice č:1382198319/0800
 3. v případě přihlášení dítěte v průběhu I. pololetí školního roku zaplatí školné za celý školní rok
 4. v případě, že dítě bude přihlášeno až ve II. pololetí školního roku (od 1.2. – do 30.6.) je cena za kroužek zvoleného typu zájmového vzdělávání stanovena na 70% zápisného na daný školní rok

 

 1. Úhrada jiných forem zájmového vzdělávání se platí dle ceníku SVČ stanového na daný typ akce zařízení.

 

 1. SVČ Pohořelice neposkytuje prominutí/snížení ceny za zájmové vzdělávání
 • v případě ukončení docházky do ZV se poplatek za školné vrací pouze ze závažných důvodů (např. ze zdravotních důvodů na základě lékařského potvrzení)
 • v případě omezení či přerušení provozu zařízení se úplata účastníkovi vrací poměrně k omezení nebo přerušení vzdělávání pokud nebude nahrazena jiným způsobem (viz Vnitřní řád SVČ Pohořelice, bod 3.4 Provoz a režim zařízení SVČ Pohořelice)
 • v  případě, že dítě/žák/student z důvodu nemoci či jiné neúčasti v probíhajícím kroužku nebude přítomen, školné se nevrací
 • ukončení docházky do kroužku je nutné ohlásit v kanceláři či ředitelně SVČ písemnou formou

 

 

 1. Vrácení platby za zájmové vzdělávání:

V případě řádného odhlášení (písemně) ze zájmového vzdělávání bude vrácena úhrada ve výši:

– odhlášení ještě před 1. schůzkou kroužku – 100 % z ceny školného

– odhlášení v I. pololetí školního roku – ve výši 40% z ceny školného

– odhlášení ve II. pololetí školního roku se platba nevrací

– v případě, že dojde k přehlášení z jednoho kroužku do druhého v rámci zařízení, platba se přesouvá k přehlášenému kroužku. V případě, že má kroužek, do kterého se dítě přehlašuje, vyšší školné, je nutné ho uhradit. V případě, že je školné nižší, platba se nevrací.

 

 1. Potvrzení o uhrazení školného/ pobytové akce:          

– při uhrazení obdrží plátce doklad o uhrazení (příjmový doklad).

–  v případě, že uhradí školné/ pobytovou akci převodem přes běžný účet, dokladem o úhradě školného/pobytové akce je výpis z běžného účtu plátce.

Při žádosti o opětovné vystavení dokladu nebo potvrzení o uhrazení školného/pobytové akce, uhradí žadatel částku 50,–Kč.

 

 1. Registrace do zájmového vzdělávání

 

 • řídí se vyhláškou 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, v platném znění
 • podmínkou registrace do zájmového vzdělávání je zaregistrování účastníka do klientského centra SVČ Pohořelice, potvrzené přihlášení ze strany SVČ a následné odevzdání podepsané přihlášky a zaplacení školného za vzdělávání. Musí být naplněny všechny tyto kroky. Bez přihlášení, odevzdání přihlášky a uhrazení školného není dítě/žák/student/další účastníkem zájmového vzdělávání.
 • přihlášky jsou podkladem pro školní matriku

 

Přihláška obsahuje:

 • viz příloha

Mgr. Monika Janičatová,

ředitelka SVČ Pohořelice

V Pohořelicích dne 1. 9. 2021