Vnitřní řád SVČ Pohořelice

VNITŘNÍ ŘÁD Střediska volného času Pohořelice, příspěvková organizace.

VNITŘNÍ ŘÁD

Střediska volného času Pohořelice, příspěvková organizace

Dlouhá 39, 691 23 Pohořelice

IČ 60575573

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

1.1 Úvodní ustanovení

 

Vnitřní řád Střediska volného času, Pohořelice, okres Brno – venkov (dále jen SVČ) upravuje:

 • podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
 • provoz a vnitřní režim školského zařízení
 • podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, násilí a nepřátelství
 • podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany dětí, žáků, studentů
 • pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Vnitřní řád školského zařízení vydává ředitel školského zařízení.

Vychází a zabezpečuje realizaci především:

 • zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
 • zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění
 • vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání

 

 

1.2 Postavení a poslání SVČ

 

 1. SVČ byl zřízen jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou Školským úřadem Břeclav k 1. 1. 1999.
 2. Zařízení je v síti Krajského úřadu Brno vedeno pod kódem – č. org. 3326, § 3421.
 3. Základním posláním SVČ je organizace a zabezpečení zájmového vzdělávání:
 • účastníky zájmového vzdělávání jsou děti, žáci a studenti, účastníky mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby. (vyhl. č. 74/2005 Sb.)
 • zájmové vzdělávání lze uskutečňovat zejména těmito formami: (vyhl. č. 74/2005 Sb.):
 • pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost (kroužky, kluby, soubory, kursy).
 • příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematicko- rekreační činnost nespojená s pobytem mimo místo, kde         právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání
 • táborovou a další činností spojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání (formou táborů a odborných soustředění jako vyvrcholení činnosti kroužků, dále formou táborů
  a krátkodobých akcí určených především pro děti, případně mládež s dosud nevyhraněnými zájmy)
 • osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, popřípadě i další osoby
  a vedení k prevenci sociálně patologických jevů.
 • individuální prácí, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů
 • soutěže a přehlídky vyhlašované nebo doporučované ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
  a odborná soustředění pro jednotlivce a kolektivy vybrané na základě výsledků těchto soutěží organizuje středisko         s pověření zřizovatele.
 • spontánní činnost se uskutečňuje formou průběžné nabídky zájmového nebo rekreačního charakteru pro účastníky a další neuvedené formy
 • středisko může poskytovat metodickou, odbornou, popřípadě materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání, případně školám a školským zařízením.
 1. Středisko zpravidla vykonává činnost po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování.

– konkrétní program zájmového vzdělávání je podrobně popsán v dokumentu Školní vzdělávací program SVČ Pohořelice        v aktuálním znění

 1. Zájmové vzdělávání SVČ Pohořelice je poskytováno zpravidla za úplatu.
 2. Činnost školského zařízení je určena pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky popřípadě jiné osoby a to bez ohledu na místo jejich pobytu nebo jiné podmínky. Účastník je zařazen do zájmového vzdělávání na základě písemné přihlášky.
 3. Cílem Jihomoravského kraje je nastavit účinný a efektivní systém prevence korupce, zmapovat korupční rizika a stanovit strategii prevence korupce a boje s korupcí v rámci Jihomoravského kraje. K naplnění tohoto úkolu přijímá Protikorupční strategii Jihomoravského kraje (dále jen „Protikorupční strategie“) dle níž se Středisko volného času Pohořelice řídí.

ČÁST II. ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ

 

 

2.1 Řízení a kompetence

 

 1. SVČ řídí ředitelka, statutární orgán organizace, Monika Janičatová.
 2. SVČ má dva vedoucí pracovníky, jeden pracovník je na 2.stupní řízení a jeden na1.stupni (viz organizační struktura SVČ).
 3. SVČ má profesionální pedagogické pracovníky, které ředitelka pověří spoluprací s jednotlivými skupinami kroužků zájmového vzdělávání. Dalšími pracovníky, kteří organizují činnost SVČ jsou externí pracovníci, kteří jsou pověřeni vedením zájmového vzdělávání a provozní pracovníci zajišťující provoz zařízení.
 4. SVČ Pohořelice má další pracovníky THP – 2 administrativní pracovníci, 2 úvazky školníků.

2.2 Organizační struktura SVČ Pohořelice

 

 1. SVČ Pohořelice vykonává činnost na níže uvedených pracovištích:
 • Dlouhá 39, Pohořelice, 691 23
 • Nová Ves 114, Pohořelice, 691 23
 • Dlouhá 35 (ZŠ) Pohořelice, 691 23
 • Dlouhá 37 (sportovní hala) Pohořelice, 691 23
 • Brněnská 2, Pohořelice, 691 23
 • Přibice 43, 691 24
 • Tyršova 587, Pohořelice, 691 23
 • Tyršova 560, Pohořelice, 691 23
 • Nám. Svobody 79, Pohořelice, 691 23

Organizační struktura pracovníků je samostatnou přílohou tohoto organizačního řádu.

ČÁST III.  ŘÍZENÍ  ŠKOLY – KOMPETENCE

 

3.1 Statutární orgán zařízení

 

 1. Statutárním orgánem SVČ je ředitelka.
 2. Ředitelka řídí práci ostatních pracovníků zařízení prostřednictvím porad interních pedagogických pracovníků
 3. Jedná ve všech záležitostech jménem SVČ.
 4. Rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích svěřených SVČ, o hlavních otázkách hospodaření, mzdové politiky a zajišťuje účinné využívání prostředků hmotné zainteresovanosti k diferencovanému odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce.
 5. Schvaluje všechny dokumenty a materiály, které jsou předkládány obci, KrÚ, ČŠI a dalším orgánům jménem SVČ.
 6. Ve své funkci se orientuje zejména na naplňování těchto funkcí SVČ:
 • komplexní rozvoj výchovně vzdělávacího procesu v SVČ, pro který vytváří materiálně technické, organizační a personální předpoklady, personální a sociální funkce zařízení
 1. Ředitelka SVČ při výkonu své funkce:
 • je oprávněna písemně pověřit pracovníky SVČ, aby činili vymezené právní úkony jménem organizace
 • schvaluje organizační strukturu SVČ a plán pracovníků
 • rozhoduje o záležitostech SVČ
 • odpovídá za plnění úkolů civilní obrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prostřednictvím pověřených pracovníků, plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje úkoly a opatření k zabezpečení činnosti SVČ v této oblasti
 1. Řídí se Zásadami vztahů orgánů Jihomoravského kraje v řízení příspěvkových organizací

 

3.2 Vedoucí pracovník organizace

Organizace má od 1. 2. 2016 –  2 vedoucí pracovníky:

 • vedoucí zaměstnanec – zástupce ředitelky
 • vedoucí zaměstnanec pro zájmové vzdělávání

3.3 Interní pracovníci

 

 1. Interní pracovníci koordinují činnost přidělených skupin zájmového vzdělávání (kroužků), reprezentují zařízení v interním styku, řídí jeho vzdělávání a jednají jménem zařízení. V externím styku pak jednají pouze v rozsahu stanoveném příslušným právním předpisem a oprávněním, uvedeným v pracovní náplni.
 1. Interní pracovníci jsou povinni dodržovat ustanovení všech platných právních a organizačních norem a dále zejména:
 • plnit úkoly dohodnuté pracovní smlouvou, vyspecifikované v pracovní náplni
 • kontrolovat a metodicky koordinovat činnost kroužků vedených externisty jak po pedagogické tak po ekonomické stránce
 • vytvářet příznivé fyzické i psychické pracovní prostředí pro účastníky vzdělávání, i pracovní klima i
 1. Interní pracovníci se podílejí zejména na:
 • plánování a rozvoji zařízení
 • přípravě, realizaci a hodnocení školního roku
 • přípravě, sledování čerpání a uzavírání rozpočtu
 • na zpracování podkladů zájmového vzdělávání
 • na přípravě a realizaci projektů, projektová činnost
 • na přímé pedagogické práci ve všech formách
 • koordinují činnost externích pracovníků
 • podílí se na přípravě nových vedoucích kroužků
 • a další vycházející z jejich pracovní náplně

 

Povinnosti a práva pracovníků SVČ

 1. Pro pedagogické a provozní pracovníky jsou závazné pokyny dané pracovním řádem, zákoníkem práce, organizačním řádem SVČ, předpisy a zákony platnými pro oblast školství, zejména školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
 2. Zaměstnanci  jsou   povinen   hlásit   zaměstnavateli  změny v osobních údajích, které mají vliv na  srážky daně
  ze mzdy,   sociální   a  zdravotní  pojištění, jakož i veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na výkon práce a na nároky
  a povinnosti z pracovního poměru vyplývající.
 3. Svědomitě plní úkoly dané plánem práce školského zařízení pro školní rok a úkoly dané měsíčním plánem práce.
 4. Dbají, aby se zdraví žáka a zdravý vývoj nenarušily činností SVČ.
 5. Dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy.
 6. Na porady interních pracovníků SVČ je vyhrazena zpravidla každá druhá středa v měsíci, a to od 900 hod. do 1130 hod.
 7. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení SVČ
  a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní příslušné formuláře.
 8. Po skončení denní činnosti překontrolují pořádek v učebně, uzavření oken a vodovodního kohoutku, zabezpečení vypnutí přívodu elektrického proudu do spotřebičů. Pedagog či vedoucí zájmového kroužku odchází z učebny jako poslední,

uzamyká ji, nebo kontroluje uzamčení. Při odchodu z SVČ po skončení pracovní doby   zkontrolují uzavření oken ve své                 pracovně.

 1. Odchod s žáky na plánovanou akci mimo SVČ, hlásí předem vedení SVČ, aby mohla být uvedena v plánu práce.
 2. Organizační a administrativní záležitosti spojené s výkonem funkce si pedagogové vyřizují v době mimo jejich přímou pedagogickou práci, plánovaných akcí a porad.
 3. Pedagogové pověřeni dozorem kontrolují vykonávání všech ustanovení vnitřního řádu SVČ, využívají pomoci žáků.
  O závadách a vážných přestupcích informují vedení SVČ.
 4. Nemůže-li se pracovník dostavit do zaměstnání, je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost vedení SVČ, pokud možno do začátku pracovní doby.
 5. Není dovoleno v době vyučování kroužků posílat žáky mimo budovu SVČ k vyřizování soukromých i služebních záležitostí pedagogů, není dovoleno bez souhlasu vedení SVČ měnit schválený rozvrh hodin.
 6. Po skončení vyučování pedagog nebo vedoucí kroužku zajistí v učebně uzavření oken a uzamčení místnosti, klíče uloží na určené místo. Pravidelné časté větrání místnosti zajistí vyučující. Během vyučování jsou dveře do chodby uzavřeny.
 7. Pracovník má nárok na volno s náhradou mzdy k vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení na nezbytně dlouhou dobu, pokud je nebylo možné provést mimo pracovní dobu. O návštěvě zdravotnického zařízení předloží vedení SVČ doklad potvrzený lékařem, který bude obsahovat, datum, čas, razítko a podpis lékaře.
 8. Vyučující je povinen seznámit se s rozpisem dozorů při činnostech a spontánních aktivitách a místem, kde bude dozor nad žáky vykonávat.
 9. Za řádný výkon dozoru nad zajištěním bezpečnosti žáků, jejich chování apod. se považuje fyzická přítomnost pedagoga v úseku, který mu byl rozpisem určen a postupné procházení učeben a přilehlých volně přístupných míst. Během dozoru nesmí pedagog vykonávat žádné jiné činnosti např. četbu knih apod. Pokud nemůže vyučující z jakýchkoliv důvodů dozor vykonávat, je povinen tuto skutečnost předem oznámit ředitelce SVČ.
 10. Pedagogičtí pracovníci SVČ jsou při zajišťování dozoru nad žáky povinni mimo jiné   zabezpečit osobní vlastnictví dětí před poškozením a odcizením – zejména ukládáním na určená  místa mimo dosah cizích osob, zamezením  vstupu cizích osob do budovy SVČ, uzamykání místností apod.
 11. Pedagogičtí pracovníci zajišťují dozor nad žáky během přepravy na akce konané mimo SVČ. Při dopravě žáků autobusem je zajištěn dohled nad žáky takto: v autobuse dohlíží na žáky alespoň jeden pedagog, ten také zajistí bezpečný přechod ze zastávky autobusu do budovy SVČ či místo konané akce. Bereme však na vědomí – 1 pedagog na 25 dětí. Př. v autobusu přepravujeme 40 dětí – dozor vykonávají 2 pedagogové.
 12. Pedagogičtí pracovníci mají práva na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem.
 13. Pedagogičtí pracovníci mají práva, aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy.
 14. Pedagogičtí pracovníci mají práva na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,

na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

 1. Pedagogičtí pracovníci mají povinnost vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, chránit a respektovat práva dítěte, žáka, studenta, chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školském zařízení, dále pak svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školském prostředí a podporovat jeho rozvoj.
 2. Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nímž přišel do styku.
 3. Pedagogičtí pracovníci mají povinnost poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.
 4. Ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.
Pedagogové volného času SVČ
 1. Vedou řádně a pečlivě pedagogickou dokumentaci určenou předpisy a vedením SVČ. Zabezpečují činnost v oblastech svého oddělení (metodický dozor a metodická pomoc na jednotlivém oddělení).
 2. Pracovní doba jednotlivých pracovníků je dána rozpisem pracovní doby, která je uložena v ředitelně SVČ.
 3. Pedagog volného času zajišťuje metodickou pomoc vedoucích kroužků SVČ na oddělení, které mu bylo svěřeno ředitelkou SVČ. Nevykonává řízení oddělení, ale pouze metodickou pomoc, svolává porady externích pracovníků příslušných oddělení SVČ.
 4. V případě distanční výuky zajišťuje vzdělávání touto formou.
 5. Vypomáhají při vedení kroužků ve svém oddělení, vedou zájmové kroužky dle náplně práce, rozpisu přímé práce pedagogických pracovníků. Zabezpečují zájmové vzdělávání dle vyhl. č. 74/2005 Sb., řídí se povinnostmi stanovenými
  v pracovní smlouvě a v pracovní náplni.
 6. Dbají o estetický vzhled učeben, poškození a závady zapisují do knihy závad. Usilují o konkrétní postihy a finanční náhradu u záměrně způsobených škod.
 7. Plánují a realizují své další vzdělávání (DVPP) – viz plán DVPP
 8. V případě vyhlášení, mimořádných opatření vydaných MZ ČR, MŠMT se jimi řídí (např. nosit roušky, používat dezinfekci na ruce při příchodu do zařízení, při změnách činnosti) a respektují je
 Provozní pracovníci

Pracovní povinnosti jsou dány pracovním řádem a pracovními náplněmi pro jednotlivé profese.

Pracovní doba jednotlivých pracovníků je dána rozpisem pracovní doby, která je uložena v ředitelně SVČ.

Pracovní doba školníků a uklízeček je v rozmezí od 8 00 – 18 00 hodin. Dle potřeby zařízení pak v předem dohodnuté době a na předem dohodnutých akcích a při činnostech.

V případě vyhlášení, mimořádných opatření vydaných MZ ČR, MŠMT se jimi řídit (např. nosit roušky, používat dezinfekci na ruce při příchodu do zařízení, při změnách činnosti) a respektovat je

 

 • Provoz a režim zařízení SVČ Pohořelice
 1. Zařízení se otevírá v 800 hodin. Dopoledne probíhají schůzky Mateřského centra, Miniškoličky, kroužky pro dospělé, kurzy a v neposlední řadě výukové programy pro školy a školská zařízení. SVČ je otevřen od 8 00 – 20 00 hodin. Některé formy vzdělávání pak v předem dohodnutý čas a den (zapracovány v poradách vedení, v plánu práce SVČ), a to i v dny
  a čas mimo pravidelný rozvrh.  V odpoledním čase probíhají činnosti kroužků, jednorázových akcí a dalších aktivit, které vycházejí z poslání činnosti a plánu práce SVČ.
 2. Kroužky zájmového vzdělávání, pravidelná zájmová činnost, probíhá dle předem stanoveného rozvrhu. Rozvrh kroužků je vyvěšen na stránkách, sítích i v budovách SVČ. V průběhu prázdnin a hlavních prázdnin je činnost sestavována dle předem stanoveného plánu. Vzdělávací hodina v zájmovém vzdělávání je 60 minut.
 3. SVČ Pohořelice získalo známku Zdravá škola – V roce 2014 získalo naše Středisko volného času Pohořelice jako první SVČ/DDM v celé naší republice certifikát Školy podporující zdraví. Koncepce je zpracována a připravena k nahlédnutí rodičům i veřejnosti. Při každodenní práci vycházíme ze zásad projektu, které se prolínají, podmiňují a navazují na sebe ve všech formách naší činnosti.
 4. v případě vládního nařízení omezení či přerušení provozu zařízení bude zájmová činnost kroužků nahrazena on-line formou či nahrazena jiným způsobem nebo v jiném termínu ve stejném školním roce.
 5. v průběhu vedlejších a hlavních prázdnin probíhá provoz zařízení ve formě táborů a akcí, klubové činnosti
 6. všechny návštěvy se po příchodu do SVČ Pohořelice ohlásí v kanceláři, popř. v ředitelně
 7. učebny a hlavní vchody do budov zavírají pracovníci SVČ Pohořelice po skončení zde konaných aktivit. Před odchodem překontrolují uzavření všech oken, vypnutí el. spotřebičů a zastavení vody v kuchyni, koupelně a WC
 8. v době mimo zájmové vzdělávání se děti, žáci a studenti mohu zdržovat ve vnitřních prostorách SVČ Pohořelice pouze za přítomnosti dohledu
 9. v případě nevolnosti, úrazu, zdravotních problémů účastníků zájmového vzdělávání se tato skutečnost ihned ohlásí vedoucímu ZÚ nebo v kanceláři SVČ Pohořelice
 10. vedoucí ZÚ zodpovídá za pořádek a čistotu v učebnách
 11. účastníci nenosí nepotřebné či drahé věci, nenechávají klíče, peněženky, mobilní telefony a další cenné věci v šatně
 • vstup dětí, žáků, studentů do kuchyňky je pouze s vedoucím ZÚ
 • ve všech prostorách SVČ Pohořelice se účastníci zájmového vzdělávání přezouvají
 • nalezené věci se odevzdávají v ředitelně
 • za svěřené pomůcky zodpovídá vedoucí ZV, ztrátu či poškození ihned hlásí ředitelce SVČ Pohořelice
 • informace, které budou poskytnuty do matriky nebo jiné důležité informace o klientovi jsou důvěrné a všichni pracovníci se řídí Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

 

 • účastníci zájmového vzdělávání jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC
 • v případě vyhlášení, mimořádných opatření vydaných MZ ČR, MŠMT se jimi řídit (např. nosit roušky, používat dezinfekci na ruce při příchodu do zařízení, při změnách činnosti) a respektovat je
 • účastníci zájmového vzdělávání se chovají při pobytu v SVČ Pohořelice a na akcích organizovaných SVČ Pohořelice tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob
 • dětem, žákům a studentům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením
 • při přecházení klientů na místa konaní akcí či ZÚ mimo budovu SVČ Pohořelice se všichni řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející osoba klienty zvlášť poučí o bezpečnosti
 • pro zájezdy, lyžařské kursy, tábory platí zvláštní bezpečnostní předpisy
 • při konání ZÚ v jiných budovách, tělocvičnách, při konání akcí v zotavovacích zařízeních se klienti podřizují vnitřnímu řádu těchto zařízení a dbají všech pokynů vedoucích ZÚ a pracovníků těchto zařízení
 • všichni interní i externí pracovníci SVČ Pohořelice jsou na začátku školního roku proškoleni a seznámeni s podmínkami zajištění BOZP, PO, Vnitřním řádem SVČ Pohořelice, jsou povinni dodržovat bezpečností pravidla i předpisy.
 • vedoucí ZV jsou povinni, všemi dostupnými prostředky (sms, mail, webové stránky, klientské centrum apod.), informovat ředitelku SVČ Pohořelice, zákonné zástupce, popř. účastníky zájmového vzdělávání o zrušení hodiny, akce, či jiné činnosti SVČ Pohořelice z důvodu náhlé absence
 • vedoucí kroužků jsou povinni proškolit a seznámit účastníky zájmového vzdělávání vždy jejich první vyučující hodinu s vnitřním a řádem, BOZ, PO a provést o tom záznam. O průběhu jednotlivých hodin vedou vedoucí zápisy v deníku, kde zaznamenají počet přítomných dětí, náplň hodiny. Na začátku školního roku vytvoří celoroční plán práce, po ukončení činnosti provedou zápisem v deníku zhodnocení kroužku, zodpovídají za správné vedení této dokumentace
 • vedoucí táborů jsou proškoleni před konáním táborů, zodpovídá ředitelka popř. její zástupce
 • pro případ požáru jsou vedoucí proškoleni v oblasti požární prevence, s evakuačním plánem apod.
 • úraz, poranění či nehodu, k níž dojde v průběhu zájmového vzdělávání, jsou účastníci povinni ohlásit ihned svému vedoucímu nebo pracovníkovi SVČ Pohořelice. Vedoucí následně tuto událost zapíše do knihy úrazů a ohlašuje ředitelce či zástupci ředitelky
 • pokud se poranění či úraz vyskytne na zotavovacích akcích, jsou tyto zapsány do knihy úrazů této akce, které jsou uloženy u zdravotníka pořádané akce.
 • způsob zápisu do knihy úrazů, záznam o úrazu, hlášení úrazu, zasílání záznamu o úrazu se řídí vyhláškou č. 64/2005 Sb.
  v platném znění

 

Postup při úrazu:

 1. zjistit stupeň poranění
 2. zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři
 3. oznámit skutečnost zákonným zástupcům, požádat je o převzetí klienta
 4. informovat ředitele SVČ Pohořelice nebo jeho zástupce
 5. provést zápis do knihy úrazů, popř. vyplnit záznam o úrazu

 

 

3.5 Ochrana před sociálně patologickými jevy (SPJ) a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 • SVČ Pohořelice všemi svými formami činnosti naplňuje program primární prevence SPJ
 • všichni pracovníci SVČ Pohořelice průběžně monitorují situaci z hlediska výskytu sociálně patologických jevů a snaží se
  o jejich včasné podchycení
 • pedagogičtí pracovníci spolupracují s rodiči, se sociálním odborem OSPOD ORP v Pohořelicích, kurátorem, se školami, s metodikem prevence pro oblast Brno–venkov
 • účastníci zájmového vzdělávání mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu
  SVČ Pohořelice, na táborech a všech akcích pořádaných SVČ Pohořelice. Porušení tohoto zákazu se považuje za hrubé porušení vnitřního řádu. Ředitelka využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely
 • ředitelka SVČ Pohořelice bude informovat zákonné zástupce klientů, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu a zároveň je informuje o možnostech odborné pomoci
 • projevy mezi klienty, tj. násilí, nepřátelství, diskriminace, omezování osobní svobody, ponižování apod. jsou v prostorách SVČ Pohořelice a při ostatních akcích pořádaných SVČ Pohořelice zakázané a jsou považovány za hrubý přestupek proti vnitřnímu řádu

3.6 Podmínky zacházení s majetkem SVČ Pohořelice ze strany účastníků zájmového vzdělávání

 • účastníci šetrně zachází se svěřenými pomůckami a materiálem
 • každé svévolné poškození nebo zničení majetku SVČ Pohořelice, účastníků zájmového vzdělávání, vedoucích, pedagogických a provozních pracovníků či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil
 • každé poškození nebo závadu se hlásí vedoucímu ZÚ, a ten následně zaměstnancům SVČ Pohořelice
 • každý účastník zodpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa, v šatně i nejbližším okolí
 • účastníci nemanipulují s rozvody el. zařízení a plynu, s vybavením učeben, s uloženými exponáty a modely

 

3.7 Hodnocení a evidence účastníků zájmového vzdělávání

 

 • účastníky zájmového vzdělávání jsou děti, žáci a studenti, účastníky mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby (vyhl. č. 74/2005 Sb.)
 • zájmové vzdělávání lze uskutečňovat zejména těmito formami: (vyhl. č. 74/2005 Sb.):
 • pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost (kroužky, kluby, soubory, kursy) – evidence účastníků přihláškou v předepsané formě
 • příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematicko-rekreační činnost nespojená s pobytem mimo místo, kde         právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání – evidence účastníků přihláškou v předepsané formě, popř. evidence vstupenek, kvalifikovaný odhad
 • táborovou a další činností spojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání (formou táborů a odborných soustředění jako vyvrcholení činnosti kroužků, dále formou táborů
  a krátkodobých akcí určených především pro děti, případně mládež s dosud nevyhraněnými zájmy) – evidence účastníků přihláškou v předepsané formě
 • osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, popřípadě i další osoby
  a vedení k prevenci sociálně patologických jevů.
 • individuální prácí, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů – záznam v deníku ZV
 • soutěže a přehlídky vyhlašované nebo doporučované ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
  a odborná soustředění pro jednotlivce a kolektivy vybrané na základě výsledků těchto soutěží organizuje středisko         s pověření zřizovatele – evidence účastníků přihláškou v předepsané formě
 • spontánní činnost se uskutečňuje formou průběžné nabídky zájmového nebo rekreačního charakteru pro účastníky a další neuvedené formy – evidence podpisovou listinou či kvalifikovaný odhad účastníků
 • středisko může poskytovat metodickou, odbornou, popřípadě materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání, případně školám a školským zařízením – v případě metodické činnosti je veden záznam

ČÁST IV. – PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ, ŽÁKŮ, STUDENTŮ A DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

4.1 Práva a povinnosti dětí, žáků, studentů

Práva:

 • na zájmové vzdělávání dle Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP)
 • na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku
 • na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením
 • na svobodu pohybu v prostorách SVČ Pohořelice, jež jsou k tomu určeny
 • na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj
 • jedná-li se o klienty handicapované – na speciální péči v rámci možností SVČ Pohořelice

Povinnosti:

 • dodržovat vnitřní řád, řád odborných učeben, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků, vedoucích zájmových útvarů (ZÚ), popř. dalších zaměstnanců vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem
 • vzájemně se respektovat, dodržovat pravidla slušného chování a neohrožovat svou činností ostatní účastníky
 • nepoškozovat majetek SVČ Pohořelice a ostatních účastníků zájmového vzdělávání
 • udržovat čistotu a pořádek v celém areálu zařízení
 • dle školského zákona 561/2004 Sb., v platném znění, dle § 30 ředitelka Střediska volného času omezuje žákům používat mobilní telefony a jiná elektronická zařízení dětmi, žáky, studenty v době konání zájmového vzdělávání, např. kroužku. Výjimku v jejich používání v nezbytném rozsahu činí zdravotní důvody nebo využívání mobilních telefonů při vzdělávání.
 • dítě/žák/student se přihlášením do kroužku stává jeho členem, má právo do kroužku chodit, ale má povinnost se řádně i omlouvat v případě, že se kroužku nemůže zúčastnit.
 • v  případě, že dítě/žák/student z důvodu nemoci či jiné neúčasti v kroužku nebude přítomen, školné se nevrací.

Výchovná opatření:

 • dopustí-li se žák nebo student jednání podle odstavce 3školského zákona, oznámí ředitelka školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.
 • dle školského zákona § 31/2 může ředitelka zařízení v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo vnitřním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka nebo studenta ze školského zařízení
 • dle § 31/3 – zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školského zařízení nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště závažné zavinění porušení povinností stanovených tímto zákonem.

4.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí, žáků a studentů

Povinnosti:

 • na vyzvání ředitele se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se dětí, žáků, studentů
 • informovat SVČ Pohořelice o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a ostatních aktivit
 • oznamovat údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání, ostatních aktivit nebo bezpečnost klienta a změny v těchto údajích
 • omluvit nezletilého účastníka ze zájmového vzdělávání při dlouhodobé nemoci a nahlásit předčasné ukončení činnosti

Práva:

 • na informace o průběhu a výsledcích zájmového vzdělávání a ostatních aktivit
 • vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitosti jejich dětí
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu SVČ Pohořelice

Při jednání školského zařízení vždy jednaní dva zástupci SVČ. Z důvodu svědectví.

4.3 Vztahy dětí, žáků a studentů a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

 

 • pedagogičtí pracovníci SVČ Pohořelice vydávají účastníkům zájmového vzdělávání a zákonným zástupcům pokyny, které bezprostředně souvisí se vzdělávacím programem, vnitřním řádem a dalšími nezbytnými organizačními opatřeními
 • všichni zaměstnanci SVČ Pohořelice chrání děti, žáky a studenty před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, využíváním, před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí
 • zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc klientovi
 • speciální pozornost bude věnována ochraně před návykovými látkami
 • účastníci zájmového vzdělávání se chovají dle zásad slušného chování, vedoucí kroužků oslovují dle jejich pokynů
 • slovní a fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům SVČ Pohořelice se považují za závažné porušení vnitřního řádu a jsou důvodem k vyloučení účastníka dle § 31 Zákona č. 561/2004,v platném znění
 • informace, které budou poskytnuty do matriky nebo jiné důležité informace o klientovi jsou důvěrné a všichni pracovníci se řídí Zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů

 

 

Hodnocení – Účastník zájmového vzdělávání získá po ukončení sjednané doby v daném školním roce doklad – Absolventský list v náležité formě (viz vzor v příloze aktuálního Vnitřního řádu SVČ).

 

 • Úplata za vzdělávání
 1. Úhrada za zájmové vzdělávání v SVČ Pohořelice
 • kroužky se platí dle platného ceníku (kroužků)
 • cena za kroužek je stanovena na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb.
 • kroužky je nutné uhradit:
  a) při odevzdání řádně vyplněné přihlášky (do kroužku není možné nastoupit bez provedené platby)
 1. b) jednorázovou platbou na celý školní rok
 • kroužky se hradí formou:
 1. platbou v hotovosti pověřenému pracovníkovi SVČ Pohořelice
 2. převodem na běžný účet SVČ Pohořelice č:1382198319/0800
 3. v případě přihlášení dítěte v průběhu I. pololetí školního roku zaplatí školné za celý školní rok
 4. v případě, že dítě bude přihlášeno až ve II. pololetí školního roku (od 1.2. – do 30.6.) je cena za kroužek zvoleného typu zájmového vzdělávání stanovena na 70% zápisného na daný školní rok

 

 1. Úhrada jiných forem zájmového vzdělávání se platí dle ceníku SVČ stanového na daný typ akce zařízení.

 

 1. SVČ Pohořelice neposkytuje prominutí/snížení ceny za zájmové vzdělávání
 • v případě ukončení docházky do ZV se poplatek za školné vrací pouze ze závažných důvodů (např. ze zdravotních důvodů na základě lékařského potvrzení)
 • v případě omezení či přerušení provozu zařízení se úplata účastníkovi vrací poměrně k omezení nebo přerušení vzdělávání pokud nebude nahrazena jiným způsobem (viz Vnitřní řád SVČ Pohořelice, bod 3.4 Provoz a režim zařízení SVČ Pohořelice)
 • v  případě, že dítě/žák/student z důvodu nemoci či jiné neúčasti v probíhajícím kroužku nebude přítomen, školné se nevrací
 • ukončení docházky do kroužku je nutné ohlásit v kanceláři či ředitelně SVČ písemnou formou

 

 

 1. Vrácení platby za zájmové vzdělávání:

V případě řádného odhlášení (písemně) ze zájmového vzdělávání bude vrácena úhrada ve výši:

– odhlášení ještě před 1. schůzkou kroužku – 80 % z ceny školného

– odhlášení v I. pololetí školního roku – ve výši 40% z ceny školného

– odhlášení ve II. pololetí školního roku se platba nevrací

 

 1. Potvrzení o uhrazení školného/ pobytové akce

– při uhrazení obdrží plátce doklad o uhrazení (příjmový doklad).

–  případě, že uhradí školné/ pobytovou akci převodem přes běžný účet, dokladem o úhradě školného/pobytové akce je výpis z běžného účtu plátce.

Při žádosti o opětovné vystavení dokladu o uhrazení školného/pobytové akce, uhradí žadatel částku 50,–Kč.

 

 1. Registrace do zájmového vzdělávání

 

 • řídí se vyhláškou 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, v platném znění
 • podmínkou registrace do zájmového vzdělávání je zaregistrování účastníka do klientského centra SVČ Pohořelice, potvrzené přihlášení ze strany SVČ a následné odevzdání podepsané přihlášky a zaplacení školného za vzdělávání. Musí být naplněny všechny tyto kroky. Bez přihlášení, odevzdání přihlášky a uhrazení školného není dítě/žák/student/další účastníkem zájmového vzdělávání.
 • přihlášky jsou podkladem pro školní matriku

 

Přihláška obsahuje:

 • viz příloha

Tento vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1. března 2021

V Pohořelicích dne 1. května 2021

Mgr. et Bc. Monika Janičatová,

ředitelka SVČ Pohořelice