Vnitřní řád SVČ Pohořelice

VNITŘNÍ ŘÁD Střediska volného času Pohořelice, příspěvková organizace.

 

VNITŘNÍ ŘÁD

 Střediska volného času Pohořelice, příspěvková organizace

Dlouhá 39, 691 23 Pohořelice, IČ 60575573

 

Obecná ustanovení

 

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

 

 Úvodní ustanovení

 

Vnitřní řád Střediska volného času Pohořelice, příspěvková organizace (dále jen SVČ) upravuje:

 

 1. podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů, účastníků a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
 2. provoz a vnitřní režim školského zařízení
 3. podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, násilí a nepřátelství
 4. podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany účastníků zájmového vzdělávání  

 

Vnitřní řád školského zařízení vydává ředitel školského zařízení. Vychází a zabezpečuje realizaci především:

 • zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
 • zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění
 • vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání

 

Postavení a poslání SVČ

 

 1. SVČ byl zřízen jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou Školským úřadem Břeclav k 1. 1. 1999.
 2. Zařízení je v síti Krajského úřadu Brno vedeno pod kódem – č. org. 3326, § 3421.
 3. Základním posláním SVČ je organizace a zabezpečení zájmového vzdělávání.

 

Účastníky zájmového vzdělávání jsou děti, žáci a studenti, účastníky mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby. (vyhl. č. 74/2005 Sb.).

 

Zájmové vzdělávání lze uskutečňovat zejména těmito formami: (vyhl. č. 74/2005 Sb.):

 • pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost (kroužky, kluby, soubory, kurzy)
 • příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematicko – rekreační činnost nespojená s pobytem mimo místo, kde  právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání
 • táborovou a další činností spojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání (formou táborů a odborných soustředění jako vyvrcholení činnosti kroužků, dále formou táborů a krátkodobých akcí určených především pro děti, případně mládež s dosud nevyhraněnými zájmy)
 • osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, popřípadě i další osoby a vedení k prevenci sociálně patologických jevů.
 • individuální prácí, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání účastníků
 • soutěže a přehlídky vyhlašované nebo doporučované ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a odborná soustředění pro jednotlivce a kolektivy vybrané na základě výsledků těchto soutěží organizuje středisko  s pověření zřizovatele.
 • spontánní činnost se uskutečňuje formou průběžné nabídky zájmového nebo rekreačního charakteru pro účastníky a další neuvedené formy
 • středisko může poskytovat metodickou, odbornou, popřípadě materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání, případně školám a školským zařízením.
 • středisko zpravidla vykonává činnost po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování.
 • konkrétní program zájmového vzdělávání je podrobně popsán v dokumentu Školní vzdělávací program SVČ Pohořelice   v aktuálním znění
 • zájmové vzdělávání SVČ Pohořelice je poskytováno zpravidla za úplatu.
 • činnost školského zařízení je určena pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě jiné osoby, a to bez ohledu na místo jejich pobytu nebo jiné podmínky. Účastník je zařazen do zájmového vzdělávání na základě písemné přihlášky.
 • cílem Jihomoravského kraje je nastavit účinný a efektivní systém prevence korupce, zmapovat korupční rizika a stanovit strategii prevence korupce a boje s korupcí v rámci Jihomoravského kraje. K naplnění tohoto úkolu přijímá Protikorupční strategii Jihomoravského kraje (dále jen „Protikorupční strategie“) dle níž se Středisko volného času Pohořelice řídí.

 

SVČ Pohořelice vykonává činnost na níže uvedených pracovištích:

 • Dlouhá 39, Pohořelice, 691 23
 • Dlouhá 35 (ZŠ) Pohořelice, 691 23
 • Dlouhá 37 (sportovní hala) Pohořelice, 691 23
 • Brněnská 2, Pohořelice, 691 23
 • Přibice 43, 691 24
 • Tyršova 587, Pohořelice, 691 23
 • Tyršova 560, Pohořelice, 691 23
 • Nám. Svobody 79, Pohořelice, 691 23
 • Loděnice 114 (ZŠ Loděnice), 671 75

 

ČÁST I. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ, ŽÁKŮ, STUDENTŮ A DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Práva:

 • na zájmové vzdělávání dle Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP)
 • na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku
 • na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením
 • na bezpečný pohyb v prostorách SVČ Pohořelice, jež jsou k tomu určeny
 • na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj

Povinnosti:

 • dodržovat vnitřní řád, řád odborných učeben, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků, vedoucích zájmových útvarů (ZÚ), popř. dalších zaměstnanců vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem
 • vzájemně se respektovat, dodržovat pravidla slušného chování a neohrožovat svou činností ostatní účastníky
 • nepoškozovat majetek SVČ Pohořelice a ostatních účastníků zájmového vzdělávání
 • udržovat čistotu a pořádek v celém areálu zařízení
 • dle školského zákona 561/2004 Sb., v platném znění, dle § 30 ředitelka Střediska volného času omezuje žákům používat mobilní telefony a jiná elektronická zařízení účastníky v době konání zájmového vzdělávání, např. kroužku. Výjimku v jejich používání v nezbytném rozsahu činí zdravotní důvody nebo využívání mobilních telefonů při vzdělávání.
 • účastník se přihlášením do kroužku stává jeho členem, má právo do kroužku chodit, ale má povinnost se řádně i omlouvat v případě, že se kroužku nemůže zúčastnit. Podmínkou přihlášení do zájmového vzdělávání je zaregistrování účastníka do klientského centra SVČ Pohořelice, potvrzené přihlášení ze strany SVČ a následné odevzdání podepsané přihlášky a uhrazení úplaty za zájmové vzdělávání. Musí být naplněny všechny tyto kroky. Bez přihlášení, odevzdání přihlášky a uhrazení vzdělávání není přihlášený účastníkem zájmového vzdělávání
 • v případě, že účastník z důvodu nemoci či jiné neúčasti v kroužku nebude přítomen, školné se nevrací

 

Výchovná opatření:

 • dopustí-li se účastník jednání podle odstavce 3 školského zákona, oznámí ředitelka školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.
 • dle školského zákona § 31/2 může ředitelka zařízení v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo vnitřním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení účastníka ze školského zařízení
 • dle § 31/3 – zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky účastníka vůči zaměstnancům školského zařízení nebo vůči ostatním účastníkům se považují za zvláště závažné zavinění porušení povinností stanovených tímto zákonem.

 

 

Úplata za vzdělávání

 • je stanovena Vnitřní směrnicí na stanovení úplaty za zájmové vzdělávání SVČ Pohořelice v platném znění

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí, žáků a studentů (účastníků)

 

Povinnosti:

 • na vyzvání ředitelky se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se účastníků zájmového vzdělávání
 • informovat SVČ Pohořelice o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích účastníka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a ostatních aktivit
 • oznamovat údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání, ostatních aktivit nebo bezpečnost účastníka a změny v těchto údajích
 • omluvit nezletilého účastníka ze zájmového vzdělávání při dlouhodobé nemoci a nahlásit předčasné ukončení činnosti

 

Práva:

 • na informace o průběhu a výsledcích zájmového vzdělávání a ostatních aktivit
 • vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitosti jejich dětí (účastníků)
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu SVČ Pohořelice

 

Při jednání školského zařízení vždy jednaní dva zástupci SVČ. Z důvodu svědectví.

 

 Vztahy dětí, žáků a studentů a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

 

 • pedagogičtí pracovníci SVČ Pohořelice vydávají účastníkům zájmového vzdělávání a zákonným zástupcům pokyny, které bezprostředně souvisí se vzdělávacím programem, vnitřním řádem a dalšími nezbytnými organizačními opatřeními
 • všichni zaměstnanci SVČ Pohořelice chrání účastníky před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, využíváním, před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí
 • zjistí-li, že je účastník týrán, krutě trestán nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na jeho pomoc
 • speciální pozornost bude věnována ochraně před návykovými látkami
 • účastníci zájmového vzdělávání se chovají dle zásad slušného chování, vedoucí kroužků oslovují dle jejich pokynů
 • slovní a fyzické útoky účastníka vůči pracovníkům SVČ Pohořelice se považují za závažné porušení vnitřního řádu a jsou důvodem k vyloučení účastníka dle § 31 Zákona č. 561/2004, v platném znění
 • informace, které budou poskytnuty do matriky nebo jiné důležité informace o účastníkovi, jsou důvěrné a všichni pracovníci se řídí Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 

 ČÁST II. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

 • zařízení se otevírá v 800 Dopoledne probíhají schůzky mateřského centra, kroužky pro dospělé, kurzy a v neposlední řadě výukové programy pro školy a školská zařízení. SVČ je otevřeno od 800–2000 hodin. Některé formy vzdělávání pak v předem dohodnutý čas a den (zapracovány v poradách vedení, v plánu práce SVČ), a to i v dny
  a čas mimo pravidelný rozvrh. V odpoledním čase probíhají činnosti kroužků, jednorázových akcí a dalších aktivit, které vycházejí z poslání činnosti a plánu práce SVČ
 • kroužky zájmového vzdělávání, pravidelná zájmová činnost, probíhá dle předem stanoveného rozvrhu. Rozvrh kroužků je vyvěšen na stránkách, sítích i v budovách SVČ. V průběhu prázdnin a hlavních prázdnin je činnost sestavována dle předem stanoveného plánu. Vzdělávací hodina v zájmovém vzdělávání je 60 minut
 • SVČ Pohořelice je nositelem známky Zdravá škola, má certifikát Školy podporující zdraví. Při každodenní práci vychází ze zásad projektu
 • v případě vládního nařízení omezení či přerušení provozu zařízení bude zájmová činnost kroužků nahrazena on-line formou či nahrazena jiným způsobem nebo v jiném termínu ve stejném školním roce
 • v průběhu vedlejších a hlavních prázdnin probíhá provoz zařízení zejména ve formě táborů a akcí, klubové činnosti aj. forem
 • všechny návštěvy se po příchodu do SVČ Pohořelice ohlásí v kanceláři, popř. v ředitelně
 • učebny a hlavní vchody do budov zavírají pracovníci SVČ Pohořelice po skončení zde konaných aktivit. Před odchodem překontrolují uzavření všech oken, vypnutí el. spotřebičů a zastavení vody v kuchyni, umývárně, sprchách a WC.
 • v době mimo zájmové vzdělávání se účastníci mohu zdržovat ve vnitřních prostorách SVČ Pohořelice pouze za přítomnosti dohledu
 • v případě nevolnosti, úrazu, zdravotních problémů účastníků zájmového vzdělávání se tato skutečnost ihned ohlásí vedoucímu ZÚ nebo v kanceláři SVČ Pohořelice.
 • vedoucí ZÚ zodpovídá za pořádek a čistotu v učebnách, kde organizuje vzdělávání
 • účastníci nenosí nepotřebné či drahé věci do kroužků. Pokud je to nezbytné, uloží si je do úschovy k vedoucímu ZÚ, který jim je po ukončení výuky vrátí
 • vstup účastníků do kuchyňky je pouze s vedoucím ZÚ
 • ve všech prostorách SVČ Pohořelice se účastníci zájmového vzdělávání přezouvají.
 • nalezené věci se odevzdávají v ředitelně
 • za svěřené pomůcky zodpovídá vedoucí ZV, ztrátu či poškození ihned hlásí ředitelce SVČ Pohořelice.

 

ČÁST III. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, násilí a nepřátelství

 

 1. a) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

 

 • účastníci zájmového vzdělávání jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu, a to zvlášť před jídlem a po použití WC
 • v případě vyhlášení mimořádných opatření vydaných MZ ČR, MŠMT se jimi řídit (např. nosit roušky, používat dezinfekci na ruce při příchodu do zařízení, při změnách činnosti) a respektovat je
 • účastníci zájmového vzdělávání se chovají při pobytu v SVČ Pohořelice a na akcích organizovaných SVČ Pohořelice tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob
 • účastníkům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením. Povoleno je pouze v případě, že je to nezbytné při jejich vzdělávání, a to vždy pod dohledem pedagoga či kvalifikovaného odborného pracovníka určeného vedením SVČ
 • při přecházení účastníků na místa konaní akcí či ZÚ mimo budovu SVČ Pohořelice se všichni řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející osoba účastníky zvlášť poučí o bezpečnosti
 • pro zájezdy, lyžařské kurzy, tábory platí zvláštní bezpečnostní předpisy
 • při konání ZÚ v jiných budovách, tělocvičnách, při konání akcí v zotavovacích zařízeních se účastníci podřizují vnitřnímu řádu těchto zařízení a dbají všech pokynů vedoucích ZÚ a pracovníků těchto zařízení.
 • všichni interní i externí pracovníci SVČ Pohořelice jsou na začátku školního roku proškoleni a seznámeni s podmínkami zajištění BOZP, PO, Vnitřním řádem SVČ Pohořelice, jsou povinni dodržovat bezpečností pravidla i předpisy
 • vedoucí ZV jsou povinni, všemi dostupnými prostředky (prostřednictvím sms zpráv, mail, webové stránky, klientské centrum apod.), informovat ředitelku SVČ Pohořelice, zákonné zástupce, popř. účastníky zájmového vzdělávání o zrušení hodiny, akce, či jiné činnosti SVČ Pohořelice z důvodu náhlé absence
 • vedoucí kroužků jsou povinni proškolit a seznámit účastníky zájmového vzdělávání vždy jejich první vyučující hodinu s vnitřním a řádem, BOZ, PO a provést o tom záznam. O průběhu jednotlivých hodin vedou vedoucí zápisy v deníku, kde zaznamenají počet přítomných účastníků, náplň hodiny. Na začátku školního roku vytvoří celoroční plán práce, po ukončení činnosti provedou zápisem v deníku zhodnocení kroužku, zodpovídají za správné vedení této dokumentace
 • vedoucí táborů jsou proškoleni před konáním táborů, zodpovídá ředitelka zařízení, popř. její zástupce
 • pro případ požáru jsou vedoucí proškoleni v oblasti požární prevence, s evakuačním plánem apod.
 • úraz, poranění či nehodu, k níž dojde v průběhu zájmového vzdělávání, jsou účastníci povinni ohlásit ihned svému vedoucímu nebo pracovníkovi SVČ Pohořelice. Vedoucí následně tuto událost zapíše do knihy úrazů a ohlašuje ředitelce či zástupci ředitelky
 • pokud se poranění či úraz vyskytne na zotavovacích akcích, jsou tyto zapsány do knihy úrazů této akce, které jsou uloženy u zdravotníka pořádané akce
 • způsob zápisu do knihy úrazů, záznam o úrazu, hlášení úrazu, zasílání záznamu o úrazu se řídí vyhláškou č. 64/2005 Sb. v platném znění

 

 1. b) Ochrana před sociálně patologickými jevy (SPJ) a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 • SVČ Pohořelice všemi svými formami činnosti naplňuje program primární prevence SPJ
 • všichni pracovníci SVČ Pohořelice průběžně monitorují situaci z hlediska výskytu sociálně patologických jevů a snaží se o jejich včasné podchycení.
 • pedagogičtí pracovníci spolupracují s rodiči, se sociálním odborem OSPOD ORP v Pohořelicích, kurátorem, se školami, s metodikem prevence pro oblast Brno–venkov.
 • účastníci zájmového vzdělávání mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu
  SVČ Pohořelice, na táborech a všech akcích pořádaných SVČ Pohořelice. Porušení tohoto zákazu se považuje za hrubé porušení vnitřního řádu. Ředitelka využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely
 • ředitelka SVČ Pohořelice bude informovat zákonné zástupce účastníka, u něhož bylo zjištěno porušení tohoto zákazu
  a zároveň je informuje o možnostech odborné pomoci
 • projevy mezi účastníky, tj. násilí, nepřátelství, diskriminace, omezování osobní svobody, ponižování apod. jsou v prostorách SVČ Pohořelice a při ostatních akcích pořádaných SVČ Pohořelice zakázané a jsou považovány za hrubý přestupek proti vnitřnímu řádu. Dle závažnosti přestupku může ředitelka rozhodnout o vyloučení těchto účastníka/ů

 

 ČÁST IV. Podmínky zacházení s majetkem SVČ Pohořelice ze strany účastníků zájmového vzdělávání

 

 • účastníci šetrně zachází se svěřenými pomůckami a materiálem
 • každé svévolné poškození nebo zničení majetku SVČ Pohořelice, účastníků zájmového vzdělávání, vedoucích, pedagogických a provozních pracovníků či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče účastníka, který poškození způsobil
 • každé poškození nebo závadu se hlásí vedoucímu ZÚ, a ten následně interním zaměstnancům SVČ Pohořelice, popř. ředitelce SVČ Pohořelice
 • každý účastník zodpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa, v šatně i nejbližším okolí
 • účastníci nemanipulují s rozvody el. Zařízení a plynu, s vybavením učeben, s uloženými exponáty a modely

 

 

Tento vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1. května 2022

                                                                                                                                          Mgr. et Bc. Monika Janičatová, MBA, ředitelka SVČ Pohořelice