SVČ Pohořelice – Šablony II.

Projekt SVČ Pohořelice – Šablony je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj, společné vzdělávání, spolupráci s rodiči a spolupráci s veřejností.

registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009445.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci Výzvy Šablony I.

Projekt bude realizován v období 01. 01. 2019 – 31.12.2020 (24 měsíců).

Výše dotace – 1 278 230,–Kč.

 

Z projektu jsou podpořeny následující šablony:


2.VI/3 Kariérový poradce – personální podpora SVČ

Kariérový poradce – specifikace pozice

 • doporučování vhodných informačních zdrojů a vhodných poradenských subjektů v návaznosti na situaci účastníka a poradenské potřeby;
 • podpora účastníků při volbě dalšího vzdělávání a při výběru povolání;
 • identifikace nadání/potenciálu každého účastníka a podpora a vzdělávání pedagogických pracovníků v problematice podpory nadání, tvorba systému identifikace a podpory nadání a komunikace a sdílení informací s ostatními školskými zařízeními/školami a partnery vdaném tématu;
 • komunikace s rodiči, včetně skupinového poradenství pro účastníky a rodiče;
 • podpora účastníků s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami a účastníků ohrožených předčasným ukončením vzdělávání;
 • spolupráce s krajskými institucemi, organizacemi a firmami při realizaci průřezového tématu Člověk a svět práce ve školách a podpoře při vstupu na trh práce, realizace exkurzí, spolupráce s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti.

 

2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků SVČ pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v jedné z výše uvedených variant aktivity (a-j).

a)čtenářská gramotnost; b) matematická gramotnost; c) cizí jazyky; d) osobnostně sociální rozvoj; e) inkluze; f) kariérové vzdělávání; g) polytechnické vzdělávání; h) ICT;) projektová výuka; j) kulturní povědomí a vyjádření.

Pro delší kurzy je možné šablonu volit násobně, viz Podrobná specifikace šablony. Cílem je podpořit vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Nejnižší možná hodinová dotace jednoho zvoleného kurzu DVPP je 8 hodin. Vzdělávací program musí být realizován prezenční formou

 

2.VI/5Vzdělávání pedagogického sboru SVČ zaměřené na inkluzi

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů. Jednotka umožní pozvat lektora přímo do SVČ, a tak ušetřit pedagogům cenný čas. Aktivita je koncipována tak, že umožňuje zajistit vzdělávání pro celý pedagogický sbor či jeho podstatnou část tak, aby bylo možné z podpořené skupiny pedagogů vytvořit tým s inovačním potenciálem schopným působit na kompetence, ale i hodnoty a postoje ostatních pedagogů v SVČ. Jedná se o jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 8 hodin, který podpoří vdané škole koncept společného vzdělávání. Kurz přispěje k rozvoji kompetencí pedagogů pro práci s heterogenní skupinou účastníků, ve které jsou vzdělávání i účastníci spotřebou podpůrných opatření (včetně těch v prvním stupni podpory). Vzdělávání může být zaměřeno také na podporu bezpečného klimatu, budování týmu SVČ a podporu spolupráce, práci s nastavováním cílů a vyhodnocováním výsledků vzdělávání účastníků (se zvláštním zřetelem na účastníky spotřebou podpory).

 

2.VI/7Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy středisek volného času ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy
z různých školských zařízení/škol. Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením „vysílajícího“ školského zařízení identifikuje oblasti/oblast, ve které chce rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na základě toho vyberou „hostitelské“ školské zařízení/školu(dále jen „hostitelská škola“)a tu osloví s žádostí o spolupráci. Na hostitelské škole bude s pedagogem z vysílajícího školského zařízení spolupracovat pedagog-průvodce. Vždy se musí jednat o jinou školu/školské zařízení (rozdílné IČO, resp. RED_IZO příjemce a hostitelské školy). Spolupráce v celkové době trvání min. 16 hodin spočívá v provedení minimálně dvou návštěv vybraného pedagoga z vysílajícího školského zařízení během 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, v hostitelské škole. Smyslem je získání a přenos příkladů dobré praxe.

 

2.VI/13Klub pro účastníky SVČ

 1. a) čtenářský klub b) klub zábavné logiky a deskových her; c) klub komunikace v cizím jazyce; d) badatelský klub; e) klub sociálních a občanských dovedností.

Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky SVČ. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání účastníka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje účastníků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub bude zřízen pro podporu účastníkův jedné zvýše uvedených variant aktivity (a, b, c, d, e).

 

2.VI/14 Projektový den v SVČ

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí účastníků.

Projektové vzdělávání dále charakterizuje:

 • důraz na aktivizační metody vzdělávání;
 • zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti;
 • rozvoj kritického myšlení, kreativních metod vzdělávání;
 • důraz na praktickou využitelnost poznatků;
 • důraz na mezipředmětovou spolupráci. Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga SVČ a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den ve školském zařízení nebo v jejím blízkém okolí

 

2.VI/15Projektový den mimo SVČ

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí účastníků.

Projektové vzdělávání dále charakterizuje:

 • důraz na aktivizační metody vzdělávání;
 • zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti;
 • rozvoj kritického myšlení, kreativních metod vzdělávání;
 • důraz na praktickou využitelnost poznatků;
 • důraz na mezipředmětovou spolupráci. Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga SVČ a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den mimo školské zařízení

 

2.VI/17Komunitně osvětová setkávání

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter SVČ. SVČ zorganizuje volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči a veřejností za pomoci odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku apod.). Účastníci SVČ se mohou do aktivity zapojit jako diváci nebo i jako samotní aktéři. Pro zachování komunitního charakteru aktivity je nutné zapojení jednotlivých aktérů (zástupců SVČ, rodičů, externí organizace/externího odborníka, případně i účastníků SVČ) do přípravy, realizace i vyhodnocení aktivity. Komunitně osvětové setkání musí podpořit rozvoj kompetencí účastníků SVČ v oblasti vzájemného porozumění, mezigeneračního soužití, zájmu a odpovědnosti za dění v komunitě, otevřeného přístupu ke kulturní rozmanitosti.

Forma setkání:

 • přednášky s aktivním zapojením veřejnosti v diskuzi,
 • workshopy, výstavy, divadelní či kulturní aktivity atp. se zaměřením na posílení soudržnosti obyvatel lokality,
 • další aktivity realizované ve spolupráci s organizacemi v okolí školy (veřejná správa, NNO, jiné školy, ZUŠ, DDM, domovy pro seniory apod.)