Patříme mezi školské zařízení, které se může pochlubit certifikátem "Zdravá škola"

V roce 2014 získalo naše Středisko volného času Pohořelice jako první SVČ/DDM v celé naší republice certifikát Školy podporující zdraví

Škola podporující zdraví

SVČ Pohořelice se řadí mezi významné prvky sociálního systému města Pohořelice. Vedení zařízení i veškerý jeho pracovní kolektiv si plně uvědomuje, že je nezbytné pracovat na soustavném udržování kvalitních a aktivních vnitřních i vnějších vztahů.

SVČ Pohořelice se může pochlubit velice přátelskými vztahy uvnitř organizace. Ty posilují pracovní kolektiv a vytvářejí přátelskou atmosféru, která se prolíná do vnějších vztahů a komunikace s okolím. Je pravdou, že každý návštěvník vnímá příjemné klima v zařízení a rád s organizací spolupracuje a navštěvuje ji. Příjemné klima je patrné na akcích uvnitř organizace a stejně tak i na akcích a v komunikaci na veřejnosti. Pracovnicí SVČ Pohořelice mají emfatický a milý projev  s okolím.

Filosofií zařízení je otevřené partnerství a přátelská komunikace. V rámci organizace se na této strategii podílí pedagogický tým, který ovlivňuje a posiluje v tomto duchu všechny klienty SVČ (děti, žáci, studenti, mládež, dospělí a senioři). Strategičtí partneři zařízení (zřizovatel, školy a školská zařízení, PPP, městské a obecní úřady. ..) také posilují strategii SVČ a to naopak v rámci své politiky zdravého přístupu ovlivňuje vztahy a komunikaci se svými strategickými partnery.

V roce 2014 získalo naše Středisko volného času Pohořelice jako první SVČ/DDM v celé naší republice certifikát Školy podporující zdraví. Koncepce je zpracována a připravena k nahlédnutí rodičům i veřejnosti. Při každodenní práci vycházíme ze zásad projektu, které se prolínají, podmiňují a navazují na sebe ve všech formách naší činnosti.

 

Odpovědi na otázky:

 

 

1.               Proč nás program Škola podporující zdraví zajímá?

Program škola podporující zdraví nás oslovil svým programem a filozofií. Často se zapomíná na to, jak důležité je pro každého jedince „zdraví“. Máme na mysli zdraví jako celek, holistické pojetí zdraví  – cítit se dobře, a to nejen bez přítomnosti nemoci, ale především cítit se dobře a spokojeně, kladně přijímat i reagovat na podněty z okolí i ze svého JÁ, být vyrovnaný a tím pozitivně působit na své okolí, mít radost z toho co dělám, dělat to rád pro sebe i druhé a řada dalších.

Program je nejen zajímavý, ale i velice důležitý. Uvědomovat si, jak důležité je vytvářet zdravé klima pro děti, a jak působit na rodiče a také proč to dělat, to je smysluplné posláním všech škol a všech pedagogických pracovníků. Umět si toto téma rozkličovat, zařadit, popsat. Řada škol již tyto kompetence má, jen je neumí popsat či více nabídnou veřejnost. v tomto směru se domnívám, že projekt je pro nás přínosný.

 

2.               Kdo všechno projevuje o program Škola podporující zdraví zájem (ředitel, učitele, žáci, rodiče, obec, jiný partner)?

Naším zřizovatel je Jihomoravský kraj, který nám doporučil vstup do programu. Úzce spolupracujeme s rodiči, kteří, jak věříme, budou s novým podnětným programem také spokojení. A v neposlední řadě jsme zajedno se všemi pracovníky Střediska volného času, kteří mají o tento program zájem. Vždyť řadu věcí, které projekt nabízí a podporuje, již děláme.

 

 

 

3.               Co od programu Škola podporující zdraví (ŠPZ) pro sebe očekává?

·                 vytvoření nového kurikula podporujícího zdraví v naší organizaci, které bude   v souladu se Školním vzdělávacím programem

·                 již vytvořené zásady podporující zdraví rozšiřovat a zkvalitňovat

·                 prostřednictvím projektu ŠPZ rozšířit kompetence pedagogických pracovníků,dětí
i rodičů

·                 nabídnout rodičům další projekt, který pozitivně přispívá ke zdravému vývoji jejich dětí, k vytvoření zdravého klimatu vzdělávání  a také k podpoře prorodinné politiky

 

 

Desatero zdravé školy SVČ Pohořelice, které jsme si sestavili a které dodržujeme

–        „zdraví“ je pro nás uznávanou hodnotou

–        jsme otevřeni všem a jsme tu pro všechny

–        u nás se nikdo nemusí ničeho bát, u nás je dobře (každý se může zeptat, přijít se poradit, svěřit, požádat o pomoc)

–        respektujeme každého jedince

–        zdraví a bezpečné klima není jen uvnitř naší organizace, ale umíme je přenášet i za hranice zařízení

–        jsme partnery dětem, mládeži, dospělým i seniorům. Jsme partnery pro všechny instituce

–        pružně umíme reagovat na potřeby a přání klientů, aby byli spokojeni

–        působíme v oblasti prevence i osvěty, v oblasti zdraví a zdravého životního stylu

–        učíme zdravě žít a být, učíme zdravě trávit volný čas

–        jsme kreativní, spontánní, jsme profesionální. Máme své poslání, kompetence a cíle

–        soustavně se vzděláváme a vzděláváme i ostatní

 

1. Pilíř „Pohoda prostředí“ :

– pohoda věcného prostředí – pečujeme např. o obnovu školního vybavení i o vytváření sportovního zázemí, zřídili jsme klubovnu  pro maminky s dětmi, máme vybudované klientské centrum, klub a zázemí pro relaxaci všech návštěvníků zařízení. Naše budovy disponují krásnými zelenými zahradami s herními prvky pro děti a lavičkami pro odpočinek.

– pohoda sociálního prostředí – „naše zařízení každý rád navštěvuje, chodí k nám všechny věkové kategorie návštěvníků a všichni se tu cítí dobře. Každý návštěvník  se k nám rád vrací.“ Tyto věty opisujeme z dotazníkové šetření a je to pro nás výborná zpětná vazba, která potvrzuje příjemné prostředí našeho zařízení. Pracovníci, pedagogičtí i provozní, mají vybudovaný výborný přátelský kolektiv a umí mezi sebou nejen komunikovat a vzájemně si pomáhat, ale především umí pracovat s veřejností, s dětmi a mládeží, s jejich rodiči a dalšími zájemci o naši činnost. Stmelování kolektivů a péče o dobré vztahy souvisí s pohodou sociálního prostředí. Dbáme na jednotné výchovné působení všech pracovníků školy,
na realizaci minimálního preventivního programu, nabízíme možnosti smysluplného trávení volného času.

– pohoda organizačního prostředí – organizace všech činností v SVČ je v souladu s požadavky režimu dne, střídání práce a odpočinku, zdravé výživy a aktivního pohybu.

 

Dlouhodobý cíl:

–        udržovat a dále rozvíjet bezpečné a otevřené prostředí pro veřejnost

–        nabízet podnětnou aktivní nabídku zájmového vzdělávání a programů zdravého životního stylu

–        vytvářet bezpečné a motivující prostředí

–        zajistit vybavenost a dostatečnou kapacitu učeben, dostatek relaxačních a klubových míst

 

2. Pilíř „Zdravé učení“

Smysluplnost výuky – snažíme se např. o propojení obsahu učiva RVP do ŠVP našeho zařízení, zájmové vzdělávání v našem zařízení je průřezové ke školním vzdělávacím programům škol, snažíme se o propojení vzdělávání a způsobu učení se skutečným životem, hledáme praktické souvislosti a mezipředmětové vztahy.

Možnost výběru, přiměřenost – rozšiřujeme nabídku zájmového vzdělávání tak, aby si každý mohl vybrat, co ho zajímavá. Vzdělávání máme zaměřeno na široké spektrum oblastí, aby si i nejnáročnější klient mohl vybrat. Integrujeme zdravotně postižené žáky, pečujeme o rozvoj talentovaných žáků.

Spoluúčast a spolupráce– použití metod a forem, které nabízejí využití demokratických principů, efektivní kooperace a spoluúčast dětí/žáků/účastníků.

Motivující hodnocení žáka – dbáme na to, aby hodnocení rozvíjelo sebedůvěru žáků, aby podporovalo jejich iniciativu a zodpovědnost. Snažíme se poskytovat všem účastníkům zájmového vzdělávání dostatek údajů o tom, jak se jim daří uskutečňovat jejich zdravý rozvoj, v podobě zpětné vazby, ocenění a podpory.

Dlouhodobý cíl:

–        v rámci ŠVP se podílet na rozvoji žáků a studentů

–        pracovat ve všech formách činnosti SVČ

–        organizovat činnosti, které jsou smysluplné, podnětné

–        spolupracovat se školskými, neškolskými a podnikatelskými subjekty

–        spolupracovat s komunitními politiky, obcemi a úřady

–        nabízet místa k neorganizovaným činnostem a setkáváním

–        provozovat Klub mládeže

–        provozovat preventivní programy

–        pracovat se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

–        pomáhat dětem i rodičům s osvětovými akcemi (zdravá výchova, sexuální výchova, prevence patologických jevů, záškoláctví ad.)

–        nabízet místo bezpečné a vstřícné komunikace

–        být otevřenou školou, partnerem všech – komunitním centrem

–        věnovat se všem bez rozdílu věku, pohlaví

 

3. Pilíř „Otevřené partnerství“

Oblast Škola jako demokratické společenství – SVČ rozvíjí demokratické principy všech partnerů uvnitř zařízení, vede ke vzájemné spolupráci žáků, pedagogických i správních zaměstnanců, dává možnost všem sociálním partnerům ke vzájemné spolupráci.

Část Škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce – jsme otevřené zařízení všem sociálním partnerům ve městě, aktivně se podílíme na kulturních akcích pořádaných městskými institucemi, pořádáme mnoho akcí pro veřejnost, vypomáháme s přípravami akcí pro městské, soukromé i neziskové instituce, moderujeme, zvučíme atd., zřizujme Informační centrum pro mládež, nabízíme pomoc v oblastí informací i osvěty, spolupracujeme se speciálními pedagogy i preventisty. Zajišťujeme zájmové vzdělávání dětí, žáků, studentů
a dospělých, pracujeme se seniory. Každý den máme otevřený klub pro veřejnost, klubovnu pro maminky, zahrady jsou přístupné celoročně. Usilujeme o to, aby naše zařízení mělo výborné jméno jako vzdělávací
a kulturní místo města.

Uvědomujeme si, že funkcí moderního školského zařízení není jen zprostředkovávání znalostí a dovedností, ale také výchova k odpovědnosti ke zdraví. Chceme proto všestranně podporovat rozvoj zdravého mladého jedince.

 

Dlouhodobý cíl:

–        být střediskem, které zajišťuje osobnostní a profesionální růst svých pracovníků

–        být střediskem, které zajišťuje harmonický a podnětný rozvoj svých klientů

–        spolupracovat, kooperovat s nejrůznějšími organizacemi

–        mít otevřené vztahy s institucemi, školami, občany

–        zůstat přirozeným kulturním a vzdělávacím střediskem, které má své nezastupitelné místo v obci, regionu, kraji ad.

 

Vzhledem k tomu že se nám daří naplňovat cíle ŠPZ, chceme dále pracovat na rozvoji „ŠPZ“. Úsilím  našich pedagogů je spokojený a aktivní žák se schopností uplatnit se v praktickém životě. V současné době všichni pedagogičtí i provozní zaměstnanci školy chápou význam výchovy ke zdraví nejen na naší škole, ale i ve společnosti. Z tohoto důvodu se v naší výuce objevují prvky činnostního učení, otevřené a tvořivé školy s důrazem na osobnostně sociální výchovu, environmentální výchovu, multimediální výchovu i výchovu demokratického občana.

Teoretickou výuku pravidelně doplňují školní projekty, ve kterých mají žáci možnost propojit získané vědomosti s praxí.

SVČ Pohořelice disponuje vedle učeben také klubem pro mládež, informačním centrem
a klubem pro maminky. Vytvořili jsme další otevřený prostor pro všechny návštěvníky, který je pohodlný k odpočinku, ke hrám i k besedám. Toto místo  rodiče mohou využívat při čekání na děti, ke klubovým hrám s dětmi, k akcím pořádaným naším zařízením pro veřejnost. Pracovnice, které mají „zdravou školu“ na starosti zde pořádají zajímavé a podnětné setkávání a osvětové akce.

Hlavním cílem našeho Střediska volného času Pohořelice je vytvářet pro účastníky zájmového vzdělávání podnětné a radostné prostředí, ve kterém spolu s rodiči rozvíjíme a dále budeme rozvíjet osobnost každého dítěte a žáka s respektem k jeho věkovým i vývojovým zvláštnostem v momentální životní etapě podle zásad zdravého životního stylu.

Naším cílem je vytvářet v SVČ prostředí pohody prostřednictvím vzájemné spolupráce, součinnosti, empatie, komunikace dítě/žák – dítě/žák, dítě/žák – dospělý, dospělý – dítě,/žák dospělý – dospělý. Rozvíjet partnerské vztahy s rodiči na základě vzájemné důvěry, tolerance, respektu, otevřenosti, informovanosti. Vést děti a žáky ke zdravému životnímu stylu, k vědomí osobní odpovědnosti za vlastní zdraví i za stav svého nejbližšího okolí. Zlepšovat tělesnou zdatnost a rozvíjet pohybové schopností dětí.

Rádi bychom v tomto roce prohloubili informovanost všech pracovníků zařízení, účastníků našeho vzdělávání i veřejnosti o další informace spojené s programem ŠPZ. Doposud jsme nebyly zařízení oficiálně zapojené do celostátního projektu, pouze jsme na základě citu a vlastní filozofie používali metody, formy
a přístup v duchu daných „zdravých postojů“. Podporou projektu můžeme více působit na naše účastníky
i jejich rodiče, seznamovat je s aspekty zdravého životního stylu a předávat klíčové kompetence Školy podporující zdraví.

Rámcový projekt na období

–       2013/2014, 2014/2015 a 2015/2016 s dalším plánem rozvoje a vývoje do dalších let

Hlavním cílem našeho Střediska volného času Pohořelice je vytvářet pro účastníky zájmového vzdělávání podnětné a radostné prostředí, ve kterém spolu s rodiči rozvíjíme a dále budeme rozvíjet osobnost každého dítěte a žáka s respektem k jeho věkovým i vývojovým zvláštnostem v momentální životní etapě podle zásad zdravého životního stylu.

Naším cílem je vytvářet v SVČ prostředí pohody prostřednictvím vzájemné spolupráce, součinnosti, empatie, komunikace dítě/žák – dítě/žák, dítě/žák – dospělý, dospělý – dítě,/žák dospělý – dospělý. Rozvíjet partnerské vztahy s rodiči na základě vzájemné důvěry, tolerance, respektu, otevřenosti, informovanosti. Vést děti a žáky ke zdravému životnímu stylu, k vědomí osobní odpovědnosti za vlastní zdraví i za stav svého nejbližšího okolí. Zlepšovat tělesnou zdatnost a rozvíjet pohybové schopností dětí.

Rádi bychom v tomto roce prohloubili informovanost všech pracovníků zařízení, účastníků našeho vzdělávání i veřejnosti o další informace spojené s programem ŠPZ. Doposud jsme nebyly zařízení oficiálně zapojené do celostátního projektu, pouze jsme na základě citu a vlastní filozofie používali metody, formy a přístup v duchu daných „zdravých postojů“. Podporou projektu můžeme více působit na naše účastníky i jejich rodiče, seznamovat je s aspekty zdravého životního stylu a předávat klíčové kompetence Školy podporující zdraví.

SVČ Pohořelice má, jak již v úvodu zaznělo, velice širokou základnu činností a aktivit. Rádi bychom proto náš tříletý projekt zaměřili pouze na určité oblasti, které v současné době vnímá organizace jako nosné v rámci projektu „Škola podporující zdraví“, a to na:

a) na podporu a rozvoj práce s dětmi předškolního věku Školička

b) na podporu spolupráce cílové skupiny  –  dítě x senior

c) na Informační centrum mládeže

d) na rozvoj osvěty a aktivit v rámci Klubu mládeže Oáza SVČ Pohořelice

 

ad a) na podporu a rozvoj práce s dětmi předškolního věku Miniškolička

V měsíci říjnu 2012 jsme otevřeli pro děti od 2 let miniškoličku Motýlci. Důvodem byl velký zájem rodičů o rozšíření nabídky SVČ právě o tuto formu činností dětí.

Školička je organizována formou každodenních dopoledních setkání dětí v prostorách mateřského centra Motýlci a využívá také přilehlé prostředí zahrady hlavní budovy našeho zařízení.

 

Hlavním cílem, na který klademe důraz, je zajištění příjemného a podnětného prostředí pro naše malé návštěvníky, jejich adaptace do dětského kolektivu, podpora vzájemného spolupráce a sociálního učení dětí, interaktivní výchova a v neposlední řadě podpora zájmové orientace dětí.

U nás se malým Motýlkům líbí, děti si hrají, zpívají, tančí a cvičí, malují si a vyrábějí, chodí na procházky, učí se novým věcem a připravují se ke vstupu do mateřské školy. Vedoucí miniškoličky mají zkušenosti s prací s touto cílovou skupinou a jejich vzdělávací a zájmové programy jsou vždy pestré a pro děti podnětné. V naší miniškoličce jsou děti spokojené a veselé a těší se vždy na další setkání.

 

Náplní miniškoličky je:

 

–        navazování prvních sociálních vztahů, přátelství

–        upevňování základních hygienických návyků a dovedností

–        společné výtvarné tvoření

–        hry zaměřené na získávání lepší motoriky, lepší pozorovací schopnosti, rozvoj činnosti smyslů, rozvoj rozumového myšlení

–        rozvoj slovní zásoby u dětí formou nových říkadel, dětských básniček a písniček

–        společné procházky, poznávání okolí, sběr přírodnin

–        učení se pozitivnímu vztahu k přírodě

 

V rámci SVČ jsou vytvořena odpočinková a relaxační místa, která nabízejí dětem, žákům, studentům i rodičům prostor ke spontánní činnosti, odpočinku, přípravě na vzdělávání, prostor k neformálnímu setkávání s přáteli. SVČ Pohořelice má u svých dvou budov velké zahrady, které jsou vybaveny herními prvky pro děti i místy k posezení. Tyto zahrady jsou otevřeny každodenně od 8.00 do 20.00 hod. U nás najde prostor každý, kdo má zájem, může nás kdykoli navštívit a využívat zahrady i klubovny, které jsou určeny pro rodiče a děti.

 

 

Plán pro rok 2014/2015

 

Zaměření se tematický na roční období

 

–        podrobné seznámení s každým ročním obdobím

–        výtvarné tvoření

–        tematické hry

–        pozorování přírody v každém ročním období

 

Návrat k lidovým tradicím a zvykům

 

–        zvyky jako silné pojidlo rodiny, obce, celého národa

–        osvěta a bližší seznámení s obsahem tradic a zvyků Vánoc, Velikonoc, vítání jara…..

–        uchovávání tradic a zvyků v povědomí dětí, předávání z generace na generaci jako cenné dědictví

–        vzbuzování zájmu o lidovou kulturu formou hry

 

 

Širší spolupráce s rodinou

 

–        společné akce s rodinou

–        navázání užšího kontaktu s ostatními členy rodiny

 

ad b) na podporu spolupráce cílové skupiny  –  dítě x senior – cílem našeho projektu je prohloubit spolupráci a komunikaci mezi dětmi a nejstaršími občany (seniory). V posledních letech dochází k výraznému oslabení role babiček a dědečků. Tato skupina je stále ještě v pracovním procesu a úzký kontakt mezi dětmi a prarodiči je velice omezen. Není tomu tak jako dříve, kdy trávili s dětmi většinu denního času. V našem projektu bychom chtěli podpořit navazování kladných vztahů a vzájemné spolupráce mezi dětmi a seniory. Obě tyto skupiny si mají co předávat a v čem se navzájem obohacovat. Děti se od prarodičů (seniorů) naučí kladným vzorům chování, trpělivosti, pracovitosti.

Senioři mohou dětem vyprávět pohádky, naučí je ruční a řemeslné práce, školu vaření, budou jim vyprávět o tradicích, historii města nebo si s ni budou jen tak povídat a věnovat jim čas, který děti tolik potřebuji trávit s někým blízkým, s někým kdo jim věnuje pozornost.

Děti naopak naučí seniory pracovat s počítačovou technikou, projeví zájem o vyprávění prarodičů, obohatí svojí živelností a spontánností život seniorů.

Děti a senioři – vzájemné vytvoření kladných společenských vztahů a úcty ke starším lidem.

 

c)  na Informační centrum mládeže – ICM Pohořelice sídlí v budově SVČ Pohořelice, Dlouhá 39. Poskytuje informace všem, kteří ho navštíví. Na webových stánkách SVČ tuto informaci každý získá. Hlavní  činnost ICM je zaměřena na poskytování informací ( nejen ) mladým lidem, a to zdarma. ICM Pohořelice zajišťuje propagaci regionu Pohořelicko a regionu Mikulovsko, využívá znalostí místních podmínek zaměstnanosti a díky dobré spolupráci s firmami a úřady všech obcí pověřené obce Pohořelice pomáhá mladým lidem k získávání brigád a práce. ICM je pracoviště, které poskytuje dětem, mládeži,
i dospělým zájemcům informace z různých oblastí. Pracovník našeho ICM se řádně o klienty stará a pomáhá mu získat potřebné formace. ICM je vybaveno 3 počítači s připojením na internet,  DVD přehrávačem a  televizí. ICM je zařízeno a upraveno tak, aby jeho prostředí bylo příjemné, neformální a dalo se využít k různým akcím pro mládež (besedy, výstavy, menší soutěže a menší vystoupení (pro koncerty hudebních skupin a velké hudební a taneční soutěže je využíván velký sál SVČ).

Pořádáme akce regionálního charakteru, spolupracujeme s nejrůznějšími organizacemi a subjekty, věnujeme se dobrovolnické činnosti.
–       zajištění mzdových prostředků pro službu ICM

–       bezplatné poskytování informací pro děti a mládež

–       pořádání besed

–       účast na Bambiriádě

–       propagace a rozvoj portálu ICM Pohořelice

–       spolupráce s NICM NIDM MŠMT, AICM, ZŠ, SŠ, VOŠ A VŠ na Brněnsku, městem Pohořelice a dalšími městy a organizacemi, které se svou činností zaměřují na děti a mládež

–       další vybavení multimediálního centra

–       vydávání dětského časopisu

–       znik info bodu (Jimmy) na gymnáziu v Židlochovicích

–       realizace výstav mladých umělců a fotografů

 

Stejně jako v předešlém období, tak i v roce 2014 bychom rádi zaměřili svoji pozornost na zvýšení úrovně poskytování informací, rozšíření okruhu informací a na rozvoj portálu ICM Pohořelice. Velmi důležitá je také propagace stránek ICM Pohořelice mezi veřejností (poutače, reklamní plochy v centru města, výměna bannerů se spolupracujícími subjekty).

 

ad d) na rozvoj osvěty a aktivit v rámci Klubu mládeže Oáza SVČ Pohořelice  – V současné době lze pozorovat posun ve skladbě volnočasových aktivit mládeže směrem k nevhodnému využívání volného času, který pak vede k nežádoucím jevům, jako jsou různé patologické projevy (toxikománie ve všech podobách, krádeže, násilí  a jiná trestná činnost, sdružování mládeže v nevhodných partách a s tím související šikana atd.) nebo stále zvětšující se odcizení světa dětí, mládeže a dospělých a z toho následně plynoucí nedorozumění. Mládež se za současné situace nemá kde scházet, a když už tak se schází převážně
na diskotékách nebo v zařízeních pohostinského typu. Z tohoto důvodu organizuje SVČ klub mládeže Oáza pro mládež, který zastřešuje řadu činností pro mladé a především poskytuje prostor k jejich setkání a vzájemnému společenskému kontaktu. Mladí dnes  mají řadu povinností, a proto touží po místě, kde jim činnost nebude příliš organizována „někým“. Pokud mají zájem o nějaké organizování své činnosti, touží po vlastní organizaci a následné realizaci svých zájmů a plánů. Klub mládeže Oáza – tj. místo pro všechny „náctileté“ a mladé, teenagery, kteří potřebují vlastní místo, vlastní společenský prostot a klid. Činnost klubu  vychází z přání návštěvníků a těmto požadavkům přizpůsobuje skladbu své činnosti.  Dále klub poskytuje co největší přístup k veškerým dostupným informacím. Klub má na starosti jeden kvalifikovaný pedagog volného času, který vystupuje v roli dospělého koordinátora, ale má řadu spolupracovníků z řad návštěvníků klubu, kteří se  přímo podílejí spolu s ostatními členy na tvorbě programu a realizaci tzv. klubového života. Kompetentní pedagog SVČ  může vhodně zvolenými aktivitami podpořit zdravý životní styl a prevenci negativních patologický jevů u dětí  mládeže.

Oproti školám je klub místem setkávání, kde se návštěvníci klubu mohu organizovat činnosti dle vlastního zájmu či využít podporu pedagogů, kteří se klubu věnují. Zde se program tvoří dle přání a nápadů účastníků, spontánně a aktivně. K tomu naše zařízení vytváří příznivé materiální i prostorové podmínky.

Naše činnost je zaměřena na široké spektrum účastníků (dětí, žáků, mládeže a dospělých).

Rok 2014 bude věnován osvětě v oblasti zdravého životního stylu, tak přímo zorganizovaným akcím v dané oblasti:

–        věnovat se a pracovat s pedagogickými pracovníky v osvětě a dalším vzdělávání
v dané oblasti, školení, besedy

–        zařadit do vzdělávání klíčové kompetence ŠPZ

–        podporovat skupinovou výuku, kooperativní, zážitkové učení

–        vytvořit osvětový a propagační materiál ŠPZ

–        pracovat s veřejností a institucemi ve městě, informovat je o zařazení do projektu ŠPZ a cílech daného projektu

–        podporovat integraci dětí všech schopností do vzdělávacího procesu zařízení

–        vytvořit zdravou demokratickou školu, která je schopna sama se učit a je otevřena zdravému růstu. Najdeme zde prvky bezpečného soužití, vztahy bezpečí, důvěry, lásky a spolupráce

–        rozšířit klubové centrum pro veřejnost, kde každý rodič s dítětem bude mít prostor ke komunikaci
a hrám

–        věnovat se prevenci patologických jevů

–        podporovat estetické a bezpečné prostředí zařízení

 

Chceme žáky efektivně vzdělávat a formovat v nich postoj úcty k celému lidskému společenství, přírodě
a učit je úctě a odpovědnosti k sobě samému a svému zdraví.

V tomto i v dalších letech pak prohlubovat práci a spolupráci s účastníky a veřejností, zkvalitňovat služby směrem k žáků, jejich rodičům a veřejnosti.