TITLE

DESCRIPTION

14 000 žáků a pedagogů ze 42 základních škol a víceletých gymnázií se od ledna do června 2010 zúčastní nového preventivního projektu Rubikon. Projekt bude probíhat na školách v Brně a v oblastech Ivančice, Pohořelice, Vyškov, Veselí Nad Moravou, Hustopeče a Blansko. Nad projektem, který bude slavnostně zakončen v Senátu ČR, převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek.

Nepřejeme si sázení dětí a mladistvých
Rubikon – preventivní a vzdělávací projekt pro základní školy a víceletá gymnázia
Rubikon – projekt o dodržování zákonů, sportovním sázení a zodpovědném rozhodování

Domovská adresa: www.projektrubikon.cz

SVČ Pohořelice se spolu s dalšími 6ti DDM a SVČ Jihomoravského kraje zapojilo do velice zajímavé soutěže pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií, pro žáky od 12 do 16 let, nazvané Rubikon. Cílem tohoto projektu je posílit právní vědomí dětí a mládeže, upozornit vybrané cílové skupiny na problematiku zákazu přístupu nezletilých k sázení, zvýšit právní povědomí o zákazu kursového sázení nezletilých do 18 let, rozvíjet jejich kompetenci k zodpovědnému sázení. Rubikon je zajímavé téma pro školy, širokou veřejnost, který prostřednictvím mediálně atraktivní formy (soutěže) působí na mladého člověka tak, aby byl zodpovědný za své chování a způsob života (v míře přiměřené jeho věku). Pro oblast Pohořelicko jsme vybrali 6 škol (ZŠ Pohořelice, ZŠ Vlasatice, ZŠ Loděnice, Gymnázium Židlochovice, ZŠ Mikulov Hraničářů a Valtická), které naši nabídku přijaly. V současné době probíhá vzdělávání školních koordinátorů a metodická příprava žáku škol. Oblastní kolo v Pohořelicích proběhne 20.4.2010, krajské v květnu 2010 v Ivančicích.

Rubikon je především preventivní program, který ukazuje, jak se dá prožitkově a zábavně čelit negativním jevům, se kterými se dnešní dospívající setkávají. Jedním z nich je právě riziko sázení mladistvých.
Iniciátorem a podporovatelem projektu je Asociace provozovatelů kursových sázek (APKURS), realizátorem kladenské občanské sdružení Aisis a sedm středisek volného času Jihomoravského kraje.

„Nepřejeme si, aby se děti a mladiství dostávali do sázkového prostředí, které je určeno výhradně dospělým“, říká Marek Herman, výkonný ředitel Asociace provozovatelů kursových sázek (APKURS). „Proto jsme Rubikon iniciovali a úspěch loňského 1. ročníku v Plzeňském kraji nám ukázal, že tento projekt je pro prevenci sázení mladistvých správnou cestou.“

Žáci v Rubikonu dojdou vlastním úsilím k poznání, v čem je pro mladé lidi sázení nebezpečné a jak mu nepodlehnout.

„K tomu nám pomáhají různé modelové situace, cvičení a disciplíny, kde žáky učíme zodpovědně se rozhodovat a volit přijatelná řešení“, vysvětluje Petr Vinš, ředitel projektu z pořádajícího sdružení Aisis. „Vsadit si nebo nevsadit je také rozhodnutí a žáci si vlastním prožitkem přicházejí na to, co lze v nezodpovědné sázce ztratit a jak se tomuto pokušení bránit.“

Výuka ve školách vyústí v interaktivní soutěž, která v systému školních, oblastních a krajských kol dovede ty nejlepší až do Senátu na slavnostní setkání se zákonodárci.

„Soutěž je ušitá na míru této věkové kategorii a zúročí to, co se žáci před tím naučí v hodinách“, říká Simona Chabinová, krajská koordinátorka Rubikonu z SVČ Ivančice. „Znalost zákonů, rozhodování v týmu, prezentovat a obhájit svůj názor nebo si na vlastní kůži ověřit, že sázení není pro ně vhodnou cestou k zábavě nebo rychlému zbohatnutí.“

 

Hejtman Jihomoravského kraje převzal záštitu nad projektem.
Hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek ocenil snahu posilovat právní vědomí dětí a mládeže a převzal nad letošním ročníkem Rubikonu záštitu.

 

Iniciátor Rubikonu

Projekt Rubikon je pořádán ve spolupráci s Asociací provozovatelů kursových sázek (APKURS). Asociace provozovatelů kursových sázek je sdružením, jehož účelem je spolupodílet se na vytváření optimálního právního prostředí pro podnikání v oblasti kursových sázek v České republice.
„APKURS iniciovala projekt Rubikon, protože si nepřeje sázení dětí a mladistvých a je připravena v tomto směru dlouhodobě pracovat. Chceme přiblížit žákům a studentům rizika sázení prostřednictvím modelových situací, příběhů, otázek a diskusních témat. Rozhodování, hledání odpovědí, plnění úkolů v týmu i prezentace názorů studentů na problematiku sázení a hráčství – to je cesta k prevenci, kterou jsme zvolili.“

Co je projekt Rubikon?

–    Rubikon je preventivní projekt, jehož cílem je posílit právní vědomí dětí a mládeže a zamezit jejich přístupu k sázení
–    Iniciátorem a podporovatelem projektu je Asociace provozovatelů kursových sázek (APKURS).
–    Rubikon je zaměřen na skupinu 12 – 16letých žáků a studentů
–    Rubikon je soutěž, která umí zábavnou formou seznámit žáky se závažnou problematikou
–    Rubikon ukazuje učitelům, jak téma práva a zákonů předat svým žákům zajímavou formou
–    Rubikon není návodem jak sázet. Přibližuje mladistvým rizika sázení prostřednictvím příběhů, otázek a diskusních témat. Studenti plní úkoly, rozhodují se a hledají odpovědi, prezentují své vlastní názory na problematiku sázení a hráčství – to je cesta k prevenci, kterou organizátoři projektu zvolili

Cíle projektu

Cílem projektu je posílit právní povědomí dětí a mládeže. Právo chceme ukázat jako důležitou součást našeho života, s níž se denně setkáváme.
– Chceme upozornit vybrané cílové skupiny na problematiku zákazu přístupu nezletilých k sázení.
– Zvýšit právní povědomí o zákazu kursového sázení nezletilým do 18 let.
– Zvýšit povědomí o existenci Zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, zakazující přístup mladistvých do 18 let k sázkovým aktivitám.
– Zabránit dětem a nezletilým v přístupu k sázení.
– Rozvíjet jejich kompetenci k zodpovědnému rozhodování.

Vize projektu

– Posilovat právní vědomí dětí a mládeže
– Ukázat právo jako důležitou součást našeho života, s níž se deně setkáváme, představit ho nikoliv jako nástroj represe namířený proti člověku, ale jako něco užitečného, co můžeme využít při řešení našich každodenních problémů
– Upozorňovat na vybrané právní normy, formou osvěty prohlubovat jejich znalosti a vytvářet společenský tlak na jejich dodržování (zákon č. 202/1990 Sb. O loteriích a jiných podobných hrách).
– Rozvíjet u dětí a mladistvých kompetenci k zodpovědnému rozhodování

Vzdělávací obsah projektu

1. Vzdělávání učitelů
Učitelé absolvují semináře, kde se seznámí se záměrem a obsahem projektu a naučí se metodiku celé akce. Získají bohaté metodické materiály do vyučovacích hodin pro následnou práci se žáky.

2. Vzdělávání žáků a studentů
Projekt zasahuje cílovou skupinu žáků a studentů ve věku, kdy se mnozí mohou setkávat s ohrožujícími riziky, jako je například sázení. Vzdělávání žáků a studentů má dvě základní roviny:
a) Vzdělávání ve školách
Učitelé pracují po dobu minimálně 3 měsíců se žáky v hodinách etické, rodinné nebo občanské výchovy, případně v samostatných seminářích.

Zaměřují se na:
•    rozvoj osobnosti žáků – zodpovědné rozhodování, dovednosti pro řešení situací, schopnost odolávat tlakům okolí, vrstevníků nebo médií, porozumění sobě samému a druhým
•    reálné příklady, příběhy, témata a modelové situace
•    Prožitkovou formou žáci absolvují aktivity, přibližující reálné situace ze života, vyžadující spolupráci týmu, hledání řešení, rozhodování se, následnou prezentaci názorů a reflexi
•    rozvoj právního vědomí – právo a zákony v ČR, principy lidských práv a demokracie, systém veřejné správy
•    rozvoj znalostí a vědomostí o zákonech, vyhláškách a nařízení pro kursové sázení platné v ČR, historii sázení ve světě a u nás, společenský přínos i rizika sázení
Cílem tohoto vzdělávání je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům, vlivům médií a vrstevníků, schopné dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí, s přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi, schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc pro řešení problémů, podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek. Tím projekt Rubikon přesně koresponduje se Strategií prevence sociálně patologických jevů, vydané MŠMT ČR.

b) Postupová soutěž
Postupová soutěž je nadstavbou práce ve vyučovacích hodinách, jejím vyvrcholením. Jedná se o interaktivní soutěž pro žáky a studenty vybraných škol, která zúročí témata, na kterých učitelé se žáky pracovali. Soutěž je zaměřena na problematiku sázení a na zvyšování právního vědomí dětí a mládeže. Formou vědomostní, zábavné a  prožitkové soutěže se žáci poměřují ve znalostech zákonů a práva, vyzkouší si své možnosti a modelově i sázení. Žáci si prožijí rizika spojená se sázením, budou vedeni k uvědomění si vlastních hodnot a postojů a tím k zodpovědnému rozhodování.
Soutěží školní pětičlenné týmy. Nejlepší z třídních kol postupují do školních kol, vítězové pak do 6 oblastních kol a krajského finále. Závěr soutěže proběhne v Senátu Parlamentu ČR, kde se krajští finalisté setkají se zákonodárci, kterým představí vlastní prezentace na téma „Dodržování zákonů v ČR“.

Harmonogram Rubikonu

Školní kola Rubikonu na 42 školách
leden – březen 2010
Oblastní kola
duben 2010
Krajské finále soutěže
květen 2010
Setkání finalistů a zákonodárců v Senátu ČR
červen 2010

 

Zapojené školy v oblasti Pohořelice

 

Oblast Pohořelice
Informace k Rubikonu v této oblasti: Monika Janičatová, SVČ Pohořelice, 604 282 953

Zapojené školy:
ZŠ Pohořelice – školní koordinátor Mgr. Lukáš Mertlík
ZŠ a MŠ Vlasatice – školní koordinátor Bc Dagmar Múrová
ZŠ Loděnice – školní koordinátor Mgr. Nikola Vykydalová
Gymnázium Židlochovice – školní koordinátor Mgr. Jana Nováková
ZŠ Mikulov – Hraničářů – školní koordinátor Mgr. Jana Panáčková
ZŠ Mikulov, Valtická – školní koordinátor Ing. Sylvie Pospíšilová