TITLE

DESCRIPTION

V roce 2007 se městu Pohořelice ve spolupráci se Střediskem volného času v Pohořelicích podařil zrealizovat dlouhodobý projekt s využitím dotačního programu prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství pro rok 2007, vyhlašovaný Ministerstvem vnitra ČR. Projekt byl zaměřen na sociální integraci a následnou motivaci dětí ze sociálně slabých rodin a dětí, které jsou v péči sociálních kurátorů na kvalitní trávení volného času, prevenci patologických jevů a kolektivní spolupráci. Hlavní cílem byla primární prevence sociálně-patologických jevů a podchycení rizikové skupiny dětí u nichž je možnost zvýšené pravděpodobnosti, že se stanou pachateli, nebo oběťmi trestné činnosti. Naše obec se tímto projektem ve spolupráci s místním SVČ snažila odborným a cíleným působením zmírnit důsledky výchovy v nevhodném prostředí, oddálit děti z dysfunkční rodiny či patologického prostředí „výchově ulice“. Jsme hrdí na to, že se nám tento smysluplný projekt podařilo dotáhnout od začátku do konce.

Hlavním cílem našeho dlouhodobého projektu je primární prevence sociálně-patologických jevů. Cenným výsledkem integračního programu je právě podchycení rizikové skupiny dětí, u nichž je možnost zvýšené pravděpodobnosti, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti. Jedná se o skupinu dětí, která je zařazena do ekonomicky slabých sociálních skupin obyvatelstva. Naše zařízení ve spolupráci s obcí Pohořelice se tímto projektem snaží odborným a cíleným působením zmírnit důsledky výchovy v nevhodném prostředí, oddálit děti z dysfunkční rodiny či patologického prostředí „výchově ulice“.
V našem projektu jsme umožnili cílové skupině prožít zážitky, které jsou pro jejich vrstevníky v dětských kolektivech běžné, kteří mají to štěstí prožít dětství v rodinném prostředí dítěte, které plní nejdůležitější funkci fungující rodiny vhodně působící na osobnostní vyzrávání dítěte.
Projekt jsme realizovali formou krátkodobých a dlouhodobých volnočasových aktivit, při kterých jsme využili metody zážitkové pedagogiky (vidím, napodobuji, dělám, vybavím si, naučím se, vyzkouším…).
Nejprve jsme zorganizovali třídenní pobytovou akci v termínu od 1. do 3. 6. 2007 v prostředí Letního dětského tábora Templštýn u řeky Jihlavy. Program byl zaměřen na řadu pohybových a sociálních aktivit v přírodním prostředí. Děti během pobytu absolvovaly pěší i cyklistický výlet, několik bloků environmentální výchovy, bloky skupinových psychosociálních her, zdolávání nízko i vysokolanových překážek v lanovém centru, řady výtvarných činností a dalších aktivit.
V další fázi jsme připravili dlouhodobý pobyt na 14-denním táboře v termínu od 14. do 27. 7. 2007, opět v prostředí Letního dětského tábora Templštýn u řeky Jihlavy. Aktivity i celý program byly vybrány především v souvislosti se záměrným ovlivňováním postojů celé skupiny k prosociálnímu chování v kolektivu dětí i vůči dospělým. Děti absolvovaly programy motivační, výukové a zážitkové, což významným způsobem ovlivnilo jejich vztahy k sobě samým, ke svým vrstevníkům, k rodině a nejširšímu okolí. To vše, v souladu se zásadami prožitkové pedagogiky, přitažlivým, nenásilným a zajímavým způsobem pomocí celé řady dovednostních, poznávacích a zážitkových aktivit, které posilují vědomí skupinové sounáležitosti ke společnosti, kolektivu, společnosti a přírodě. Důraz jsme kladli na skutečnost, že aktivity jsou zvoleny v přírodním prostředí, které významně umocní výběr našich aktivit, ale především provázanost.
Projekt pokračoval výletem do Adršpašsko-teplických skal v termínu od 10. do 12. 10. 2007. Jednalo se o adaptační pobytovou akci, která byla zaměřena na poznávání atraktivní lokality skalního města, zdejší lidové architektury a zejména pak na scelení kolektivu a navázání či prohlubování přátelství mezi zúčastněnými dětmi. V programu nechyběli environmentální programy, vycházky a návštěva zoologické zahrady ve Dvoře Králové.

Hlavní město Praha patří bezesporu mezi nejkrásnější města České republiky. Každého návštěvníka osloví a zaujmou významné stavební památky z různých historických dob a stavebních epoch, stejně tak jako neopakovatelná atmosféra města, která Prahu právem řadí na seznam památkových rezervací UNESCO. Jsme velice rádi, že se nám podařilo v rámci sociálního integračního programu pro děti z Pohořelic a okolí připravit výlet právě do našeho hlavního města. Výletu se zúčastnilo 44 žáků ze ZŠ Pohořelice, ZŠ Pohořelice Šumická. Program byl připraven s důrazem na adaptační charakter dětí v různorodém kolektivu. Výlety byly zaměřeny na poznávání nejkrásnějších pamětihodností hlavního města, zdejší neopakovatelného genia loci a zejména pak na scelení kolektivu a navázání či prohlubování přátelství mezi zúčastněnými dětmi. Do programu jsme zařadili návštěvu Pražského hradu, Staroměstského náměstí, Petřínské rozhledny a zrcadlového labyrintu, nechyběla prohlídka Malé strany a procházka po Karlově mostě. Zajímavým zpestřením se pro děti stala návštěva filmových studií České televize na Kavčích horách a filmové představení v trojrozměrném kině v paláci Flora.

Do dnešní dne můžeme s radostí říci, že se nám cíl projektu daří plnit, neboť spatřujeme kladnou odezvu ze stran zúčastněných dětí i jejich rodičů. Nejdůležitější zpětnou vazbou je pro nás zjištění, že děti, které se našeho projektu měly již možnost zúčastnit díky zrealizovaným akcím, se vzájemně přátelí, spolupracují spolu, vzájemně se podporují a pomáhají si. Dochází tak k integraci jedné skupiny do druhé, kdy jsou potlačovány jakékoliv sociální rozdíly a vítězí kamarádství a tolerance.