Středisko volného času, Pohořelice

Jsme zařízení pro výchovu mimo vyučování, pro organizování volného času. Každoročně organizujeme činnost zhruba 60 zájmových kroužků, kde se sdružuje okolo 600 členů. Kroužky a jejich organizace je zařazena do řady činností, které nabízíme veřejnosti.

O nás

Středisko volného času Pohořelice je zařízení, jehož hlavním posláním je organizování volného času dětí, mládeže a dospělých v rozličných formách zájmové činnosti (zájmové kroužky, pobytové akce, tábory, práce s talenty, osvětová činnost, vzdělávání pedagogů, akce, soutěže, individuální práce a spontánní činnost), hlavním cílem pak rozvoj jedince a jeho klíčových kompetencí. SVČ tvoří taneční oddělení, oddělení sportu, společenských věd, oddělení outdooru a přírodovědy, výtvarné oddělení a mezinárodní spolupráce.

Podle školského zákona poskytujeme účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Zajišťujeme nejenom činnost zájmových kroužků a odpoledních programů pro děti a dospělé, ale především se snažíme organizovat činnosti neformálního charakteru, akce pobytové, adaptační, táborové a vzdělávací. Naše programy využívají děti a teenageři, dospělí i senioři z celého širokého okolí. Jen do pravidelných forem (kroužků) dojíždějí z 19 obcí.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP), který průřezově navazuje na ŠVP pro základní školy, pro mateřské školy a pro střední školy. Naše SVČ má zpracovanou Koncepci rozvoje zařízení, která plně vychází z monitoringu zájmové orientace dětí, žáků, studentů a veřejnosti, respektuje potřeby lokality a v neposlední řadě vychází i z demografické studie města.

Naší snahou je připravovat moderní a trendové programy, akce i aktivity, které zaujmou dnes tak náročné zájemce. Jak se trendy mění, naše středisko vymýšlí stále nové „taháky“. Trendovými aktivitami jsou diskgolf, freesbee, moderní divadlo, zdravé vaření, bylinkářství a řada dalších. Mezi hojně navštěvované však stále patří taneční kroužky a kroužky sportovní, vodácké a horolezecké.

V dnešním náročném světě, kde jsou kladeny vysoké nároky na děti i na jejich výkony zapomínáme někdy na to, že ne jen kroužky jsou to hlavní, co děti láká. Přejí si setkávat se s přáteli, besedovat, jen tak si povídat a hrát hry. Věříme, že náš Domeček je to pravé místo na toto setkávání. Nabízíme klubovou činnost v našem „klubu Pfann“, pobytové akce, work shopy, tábory, jednorázové akce a další aktivity, které jsou pro děti i mládež žádané a v neposlední řadě i podnětné.

Jako první typ tohoto druhu zařízení v republice získalo naše SVČ Pohořelice známku „Zdravá škola“. Filozofii programu aplikujeme do akcí a projektů našeho školského zařízení, pracujeme dále jako konzultanti pro další školská zařízení, kterým podáváme informace a zkušenosti s projektem „zdravá škola“.

Dále pak máme certifikované Informační centrum mládeže, které jsou v našem kraji pouze tři. Patříme mezi certifikované organizace, které mohou zajišťovat výměnné pobyty mládeže do zahraničí a přijímat dobrovolníky ze zahraničí v rámci projektu Evropská dobrovolná služba a Evropský fond solidarity, pro mladé pracujeme v projektech Vévody z Edinburgu.

Středisko volného času Pohořelice, příspěvková organizace, které využívá vedle svých dvou místních budov další prostory ve městě a detašovaná pracoviště v sedmi místech. Každoročně se do jeho pravidelné zájmové činnosti (kroužky) a do činnosti táborové přihlásí více jak 1200 účastníků z řad dětí a mládeže. Středisko volného času Pohořelice organizuje preventivní programy pro školy, dopravní výchovu, výukové programy. Vedle táborové činnosti zajišťuje SVČ Pohořelice také pobytové akce a příměstské tábory, kterých patří k velice oblíbeným aktivitám.

Výrazný podíl na práci s mládeží zajišťuje SVČ formou klubu mládeže. Zde je vytvořen prostor k činnostem, k realizaci projektů mládeže, k setkávání mladých lidí. Mládež zde tráví odpolední i víkendový čas a realizuje nápady, ke kterým má zde vhodné podmínky.

Pro maminky na mateřské dovolené je otevřeno mateřské centrum Motýlci, které je určeno k setkávání matek i jejich dětí, ke hrám, k činnostem pohybovým i výtvarným, k realizaci projektů, které maminky mají v oblibě a které k naplňování role matek potřebují.

Daří se nám propojovat činnost do všech věkových skupin, tzn. děti – rodiče i jejich prarodiče. Domníváme se, že podpora spolupráce rodin ve všech věkových kategoriích je jedním z prvořadých sociálních cílů.

Výrazná je projektová činnost na podporu zájmového vzdělávání a preventivních akcí.

Těší nás široký zájem veřejností o naši činnost, dále pak výborná spolupráce jak se zřizovatelem, tak s místními, krajskými organizacemi. Spolupráci se nám velice daří rozšiřovat i v rámci republiky a mezinárodní úrovně.

Naši žáci i absolventi získané dovednosti a kompetence rozvíjejí v dalším studiu a profesním i osobním životě, vystupují např. v divadle (Reduta) i v muzikálech (např. Děti ráje), v rámci sportu jsou profesionálními hráči (florbal, volejbal), spolupracují s námi coby pedagogové, odborníci, dobrovolníci.

Pochlubit se můžeme například:

  1. vysoce kvalifikovaným týmem pedagogických pracovníků
  2. širokou nabídkou zájmového vzdělávání pro veřejnost
  3. disponujeme plně vybavenými učebnami a zázemím pro sport (hřiště, sportovní hala, tělocvična, zahrada, dopravní hřiště)
  4. vysokým počtem přihlášených účastníků do zájmového vzdělávání (kroužky, tábory, výukové programy, ad. formy činnosti)
  5. jsme první SVČ v republice, které se pyšní známkou Zdravá škola
  6. jsme organizace zajišťující dobrovolnickou činnost
  7. organizujeme polytechnické vzdělávání
  8. zajišťujeme vzdělávání pedagogických pracovníků – doplňování pedagogického vzdělávání
  9. zajišťujeme systematickou dopravní výchovu pro školy v našem regionu
  10. zajištěním outdoorových výukových programů, věnujeme se zejména vodní turistice a lezecké činnosti