GDPR

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje žáků/dětí/studentů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.
Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.
Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.
Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

Informace o činnostech zpracování osobních údajů
Správce: Středisko volného času Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 39, Pohořelice 691 23
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, Hybešova 15, Brno, 602 00, Mgr. Eva Valkounová, Ph.D., e-mail: [email protected]
Subjekt OÚ Účel zpracování Právní důvod zpracování Výčet OÚ Zveřejnění OÚ Příjemci OÚ Doba zpracování
zaměstnanci a členové orgánů správce vedení personální a mzdové agendy a plnění povinností vyplývajících z pracovního poměru

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – splnění smlouvy (pracovní smlouva, smlouva o výkonu funkce)

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,   zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a jiných pracovněprávních předpisů

jméno, příjmení, rodné příjmení, místo narození, bydliště, datum  narození, rodné číslo, číslo OP, telefon,  pracovní e-mail,číslo bankovního účtu, druh účtu, pracovní zařazení, dosažené vzdělání, kvalifikace, odborné znalosti a dovednosti, průběh dosavadního zaměstnání, potvrzení o předchozím zaměstnání/studiu/ÚP, důchod, srážky ze mzdy (pracovní smlouva a §109 a násl. Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)

výpis z RT (§ 29a zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících)

osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, pracovní zařazení jsou uvedeny v prostorách střediska

v případě pracovníků, kteří v rámci svého pracovního zařazení komunikují s veřejností, jsou uveřejněny údaje o jménu, příjmení, pracovním zařazení a  pracovním emailu na webu střediska

bankovní instituce (identifikace osob oprávněných disponovat s bankovními účty), zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ)  po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále jsou pak uloženy po dobu běhu archivačních lhůt, nejméně po dobu 15 let od ukončení pracovního poměru
plnění ohlašovací povinnosti vůči oprávněným orgánům

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – splnění smlouvy (pracovní smlouva, smlouva o výkonu funkce)

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,  zákona č.  582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a jiných pracovněprávních předpisů

jméno, příjmení, rodné příjmení, místo narození, bydliště, přechodné bydliště, datum  narození, rodné číslo,státní příslušnost (§37 zákona č.  582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)

zdravotní pojišťovna (§ 10 zákon č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění)

zdravotní způsobilost a znevýhodnění (§ 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

počet dětí, výše pobíraných dávek nemocenského pojištění, (§36 zákona č.  582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)

nezveřejňuje se orgány veřejné správy, zdravotní pojišťovna, zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ)  po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále jsou pak uloženy po dobu běhu archivačních lhůt, nejméně po dobu 15 let od ukončení pracovního poměru
vedení daňového účetnictví dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle zákona o daních z příjmů a souvisejících právních předpisů jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, bydliště, přechodné bydliště, rodné číslo, státní příslušnost, telefon, e-mail, rodinní příslušníci a další vyživované osoby,
údaje o manželce/ovi, jméno, příjmení, název a adresa zaměstnavatele
(§ 6 a násl. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), informace o příjmech
nezveřejňuje se orgány veřejné správy, zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále jsou pak uloženy po dobu běhu archivačních lhůt, nejméně po dobu 15 let od ukončení pracovního poměru
realizace distanční výuky

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – splnění smlouvy (pracovní smlouva, smlouva o výkonu funkce)

čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR – plnění úkolů ve veřejném zájmu spočívajících v zajištění distanční výuky

jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, uživatelské jméno na komunikačních platformách nezveřejňuje se zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále jsou pak uloženy po dobu běhu archivačních lhůt, nejméně po dobu 15 let od ukončení pracovního poměru
pořizování obrazových a zvukových záznamů pro propagaci správce a jeho činnosti čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – souhlas se zpracováním OÚ jméno, příjmení, pracovní pozice, funkce, fotografie, videozáznamy údaje zaměstnanců (jméno, příjmení, pracovní zařazení, fotografie) se zveřejňují na nástěnkách a propagačních materiálech zařízení, v publikacích a v tisku. Fotografie a audiovizuální záznamy zaměstnanců se zveřejňuji na webových stránkách zařízení, sociálních sítích střediska, v publikacích a v tisku  zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ)  po dobu 15 let od ukončení pracovního poměru, dále po dobu trvání existence správce archivovány výhradně pro účely archivace, historického a vědeckého výzkumu
děti vedení matriky, plnění povinností dle školského zákona a souvisejících právních předpisů  čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle školského zákona a souvisejících právních předpisů   jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu,  údaje o znevýhodnění žáka, údaje o zdravotní způsobilosti a zdravotním stavu žáka,  škola, do které chodí, třída, obor vzdělání, předměty,  (§ 16, 17, 18, 28, 30, 41,  50, 65, 81, 164  zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona) nezveřejňuje se oprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (školní inspekce, PČR, OSPOD) zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ)  po dobu docházky do zařízení a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
vedení evidence pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – souhlas se zpracováním OÚ zdravotní pojišťovna nezveřejňuje se zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ), lékařská služba po dobu docházky do zařízení a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
realizace distanční výuky

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – splnění smlouvy (pracovní smlouva, smlouva o výkonu funkce)

čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR – plnění úkolů ve veřejném zájmu spočívajících v zajištění distanční výuky

jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, uživatelské jméno na komunikačních platformách nezveřejňuje se zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu docházky do zařízení a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
pořizování záznamů z akcí zařízení pro účely evidence, archivace a propagace zařízení a jejích akcí čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – souhlas se zpracováním OÚ jméno, příjmení, třída, fotografie, audiovizuální záznamy údaje žáků v uvedeném rozsahu se zveřejňují na nástěnkách a propagačních materiálech zařízení, v publikacích a v tisku. Fotografie a audiovizuální záznamy žáků se zveřejňuji na webových stránkách zařízení, sociálních sítích střediska, v publikacích a v tisku zpracovatelé osobních údajů  (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ)  po dobu 20 let od ukončení školní docházky, dále po dobu trvání existence správce archivovány výhradně pro účely archivace, historického a vědeckého výzkumu
zákonní zástupci dětí vedení evidence zákonných zástupců pro účely vedení matriky a plnění zákonných povinností čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle školského zákona a souvisejících právních předpisů   jméno, příjmení, trvalé bydliště, korespondenční adresa, telefonické spojení, DS (§ 16, 17, 18, 28, 30, 41,  50, 65, 81, 164  zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona) nezveřejňuje se oprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (školní inspekce, PČR, OSPOD) zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ)  po dobu docházky dítěte a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
realizace distanční výuky

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – splnění smlouvy (pracovní smlouva, smlouva o výkonu funkce)

čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR – plnění úkolů ve veřejném zájmu spočívajících v zajištění distanční výuky

jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, uživatelské jméno na komunikačních platformách nezveřejňuje se zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu docházky dítěte a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
vedení databáze kontaktů pro komunikaci související s běžným provozem střediska a docházkou žáka čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR – plnění úkolů ve veřejném zájmu spočívajících v zajištění činnosti osobní e-mail nezveřejňuje se oprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (školní inspekce, PČR, OSPOD) zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ)  po dobu docházky dítěte
účastníci soutěží  pořádání soutěží  čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – splnění smlouvy (organizace veřejné soutěže) jméno, příjmení, bydliště, datum narození, studijní obor, škola, do které účastník soutěže dochází jméno, příjmení, soutěžní kategorie a umístění účastníka v soutěži se zveřejňuje na webových stránkách střediska, v prostorách střediska pořadatelé vyšších úrovní soutěže, zpracovatelé osobních údajů  (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu trvání soutěže, dále uloženo po dobu archivačních lhůt
účastnici táborů a ubytovacích akcí pořádání táborů a ubytovacích akcí

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – splnění povinností vyplývajících ze smlouvy

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle zvláštních právních předpisů

jméno, příjmení, bydliště, datum narození, zdravotní způsobilost, státní občanství, alergie – žáci nezveřejňuje se správní a státní orgány (školní inspekce, hygiena, PČR, apod.) zpracovatelé osobních údajů  (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu trvání tábora nebo ubytovacího zařízení, dále uloženo po dobu archivačních lhůt
pořádání táborů a ubytovacích akcí – údaje o zákonných zástupcích žáků

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – splnění povinností vyplývajících ze smlouvy

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle zvláštních právních předpisů

jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon – zákonní zástupci nezveřejňuje se správní a státní orgány (školní inspekce, hygiena, PČR, apod.) zpracovatelé osobních údajů  (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu trvání tábora nebo ubytovacího zařízení, dále uloženo po dobu archivačních lhůt
pořádání táborů a ubytovacích akcí – vyzvednutí dítěte jinou osobou, než-li zákonným zástupcem čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR –  oprávněný zájem zákonného zástupce, aby bylo dítě správcem předáno k rukám jím zmocněné osoby a její řádná identifikace správcem převyšují oprávněný zájem zmocněné osoby na ochranu jejích zpracovávaných osobních údajů   jméno, příjmení a č. OP osoby, která může žáka vyzvednout nezveřejňuje se zpracovatelé osobních údajů  (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ)  po dobu trvání tábora nebo ubytovacího zařízení, dále uloženo po dobu archivačních lhůt
pořizování záznamů z tábora a ubytovacích akcí střediska pro účely evidence, archivace a propagace střediska a jejích akcí čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – souhlas se zpracováním OÚ jméno, příjmení, třída, fotografie, audiovizuální záznamy údaje žáků v uvedeném rozsahu se zveřejňují na nástěnkách a propagačních materiálech střediska. Fotografie a audiovizuální záznamy žáků se zveřejňuji na webových stránkách střediska, sociálních sítích střediska zpracovatelé osobních údajů  (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ)  po dobu trvání tábora nebo ubytovacího zařízení, dále uloženo po dobu archivačních lhůt
obchodní partneři správce plnění povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi subjektem a správcem, vedení účetnictví 

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – splnění smlouvy

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle zvláštních právních předpisů

jméno, příjmení, sídlo, IČ, DIČ, datum narození, číslo bankovního účtu osobní údaje se zveřejňují v registru smluv za podmínek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném a účinném znění zpracovatelé osobních údajů  (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu trvání smluvního vztahu, dále uloženo po dobu archivačních lhůt
Subjekt osobních údajů má právo požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů či námitku proti zpracování, má-li za to, že zpracování není zákonné, případně právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Souhlas se zpracování osobních údajů je kdykoliv odvolatelný. 
Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů
Správce: Středisko volného času Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 39, Pohořelice 691 23
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, Hybešova 15, Brno, 602 00, Mgr. Eva Valkounová, Ph.D., e-mail: [email protected]
Subjekt OÚ Účel zpracování Právní důvod zpracování Výčet OÚ Zveřejnění OÚ Příjemci OÚ Doba zpracování Bezpečnostní opatření
zaměstnanci a členové orgánů správce vedení personální a mzdové agendy a plnění povinností vyplývajících z pracovního poměru

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – splnění smlouvy (pracovní smlouva, smlouva o výkonu funkce)

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,   zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a jiných pracovněprávních předpisů

jméno, příjmení, rodné příjmení, místo narození, bydliště, datum  narození, rodné číslo, číslo OP, telefon,  pracovní e-mail,číslo bankovního účtu, druh účtu, pracovní zařazení, dosažené vzdělání, kvalifikace, odborné znalosti a dovednosti, průběh dosavadního zaměstnání, potvrzení o předchozím zaměstnání/studiu/ÚP, důchod, srážky ze mzdy (pracovní smlouva a §109 a násl. Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)

výpis z RT (§ 29a zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících)

osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, pracovní zařazení jsou uvedeny v prostorách střediska

v případě pracovníků, kteří v rámci svého pracovního zařazení komunikují s veřejností, jsou uveřejněny údaje o jménu, příjmení, pracovním zařazení a  pracovním emailu na webu střediska

bankovní instituce (identifikace osob oprávněných disponovat s bankovními účty), zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ)  po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále jsou pak uloženy po dobu běhu archivačních lhůt, nejméně po dobu 15 let od ukončení pracovního poměru

organizační opatření: interní směrnice o ochraně osobních údajů, dokumentace o přijatých organizačních opatřeních

technická opatření mechanická: zámky

technická opatření elektronická: systém hesel a přístupových práv, zabezpečení před neoprávněným přístupem do systému

plnění ohlašovací povinnosti vůči oprávněným orgánům

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – splnění smlouvy (pracovní smlouva, smlouva o výkonu funkce)

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,  zákona č.  582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a jiných pracovněprávních předpisů

jméno, příjmení, rodné příjmení, místo narození, bydliště, přechodné bydliště, datum  narození, rodné číslo,státní příslušnost (§37 zákona č.  582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)

zdravotní pojišťovna (§ 10 zákon č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění)

zdravotní způsobilost a znevýhodnění (§ 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

počet dětí, výše pobíraných dávek nemocenského pojištění, (§36 zákona č.  582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)

nezveřejňuje se orgány veřejné správy, zdravotní pojišťovna, zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ)  po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále jsou pak uloženy po dobu běhu archivačních lhůt, nejméně po dobu 15 let od ukončení pracovního poměru
vedení daňového účetnictví dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle zákona o daních z příjmů a souvisejících právních předpisů jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, bydliště, přechodné bydliště, rodné číslo, státní příslušnost, telefon, e-mail, rodinní příslušníci a další vyživované osoby,
údaje o manželce/ovi, jméno, příjmení, název a adresa zaměstnavatele
(§ 6 a násl. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), informace o příjmech
nezveřejňuje se orgány veřejné správy, zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále jsou pak uloženy po dobu běhu archivačních lhůt, nejméně po dobu 15 let od ukončení pracovního poměru
realizace distanční výuky

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – splnění smlouvy (pracovní smlouva, smlouva o výkonu funkce)

čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR – plnění úkolů ve veřejném zájmu spočívajících v zajištění distanční výuky

jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, uživatelské jméno na komunikačních platformách nezveřejňuje se zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále jsou pak uloženy po dobu běhu archivačních lhůt, nejméně po dobu 15 let od ukončení pracovního poměru
pořizování obrazových a zvukových záznamů pro propagaci správce a jeho činnosti čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – souhlas se zpracováním OÚ jméno, příjmení, pracovní pozice, funkce, fotografie, videozáznamy údaje zaměstnanců (jméno, příjmení, pracovní zařazení, fotografie) se zveřejňují na nástěnkách a propagačních materiálech zařízení, v publikacích a v tisku. Fotografie a audiovizuální záznamy zaměstnanců se zveřejňuji na webových stránkách zařízení, sociálních sítích střediska, v publikacích a v tisku  zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ)  po dobu 15 let od ukončení pracovního poměru, dále po dobu trvání existence správce archivovány výhradně pro účely archivace, historického a vědeckého výzkumu
děti vedení matriky, plnění povinností dle školského zákona a souvisejících právních předpisů  čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle školského zákona a souvisejících právních předpisů   jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu,  údaje o znevýhodnění žáka, údaje o zdravotní způsobilosti a zdravotním stavu žáka,  škola, do které chodí, třída, obor vzdělání, předměty,  (§ 16, 17, 18, 28, 30, 41,  50, 65, 81, 164  zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona) nezveřejňuje se oprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (školní inspekce, PČR, OSPOD) zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ)  po dobu docházky do zařízení a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
vedení evidence pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – souhlas se zpracováním OÚ zdravotní pojišťovna nezveřejňuje se zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ), lékařská služba po dobu docházky do zařízení a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
realizace distanční výuky

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – splnění smlouvy (pracovní smlouva, smlouva o výkonu funkce)

čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR – plnění úkolů ve veřejném zájmu spočívajících v zajištění distanční výuky

jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, uživatelské jméno na komunikačních platformách nezveřejňuje se zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu docházky do zařízení a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
pořizování záznamů z akcí zařízení pro účely evidence, archivace a propagace zařízení a jejích akcí čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – souhlas se zpracováním OÚ jméno, příjmení, třída, fotografie, audiovizuální záznamy údaje žáků v uvedeném rozsahu se zveřejňují na nástěnkách a propagačních materiálech zařízení, v publikacích a v tisku. Fotografie a audiovizuální záznamy žáků se zveřejňuji na webových stránkách zařízení, sociálních sítích střediska, v publikacích a v tisku zpracovatelé osobních údajů  (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ)  po dobu 20 let od ukončení školní docházky, dále po dobu trvání existence správce archivovány výhradně pro účely archivace, historického a vědeckého výzkumu
zákonní zástupci dětí vedení evidence zákonných zástupců pro účely vedení matriky a plnění zákonných povinností čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle školského zákona a souvisejících právních předpisů   jméno, příjmení, trvalé bydliště, korespondenční adresa, telefonické spojení, DS (§ 16, 17, 18, 28, 30, 41,  50, 65, 81, 164  zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona) nezveřejňuje se oprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (školní inspekce, PČR, OSPOD) zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ)  po dobu docházky dítěte a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
realizace distanční výuky

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – splnění smlouvy (pracovní smlouva, smlouva o výkonu funkce)

čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR – plnění úkolů ve veřejném zájmu spočívajících v zajištění distanční výuky

jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, uživatelské jméno na komunikačních platformách nezveřejňuje se zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu docházky dítěte a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
vedení databáze kontaktů pro komunikaci související s běžným provozem střediska a docházkou žáka čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR – plnění úkolů ve veřejném zájmu spočívajících v zajištění činnosti osobní e-mail nezveřejňuje se oprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (školní inspekce, PČR, OSPOD) zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ)  po dobu docházky dítěte
účastníci soutěží  pořádání soutěží  čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – splnění smlouvy (organizace veřejné soutěže) jméno, příjmení, bydliště, datum narození, studijní obor, škola, do které účastník soutěže dochází jméno, příjmení, soutěžní kategorie a umístění účastníka v soutěži se zveřejňuje na webových stránkách střediska, v prostorách střediska pořadatelé vyšších úrovní soutěže, zpracovatelé osobních údajů  (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu trvání soutěže, dále uloženo po dobu archivačních lhůt
účastnici táborů a ubytovacích akcí pořádání táborů a ubytovacích akcí

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – splnění povinností vyplývajících ze smlouvy

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle zvláštních právních předpisů

jméno, příjmení, bydliště, datum narození, zdravotní způsobilost, státní občanství, alergie – žáci nezveřejňuje se správní a státní orgány (školní inspekce, hygiena, PČR, apod.) zpracovatelé osobních údajů  (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu trvání tábora nebo ubytovacího zařízení, dále uloženo po dobu archivačních lhůt
pořádání táborů a ubytovacích akcí – údaje o zákonných zástupcích žáků

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – splnění povinností vyplývajících ze smlouvy

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle zvláštních právních předpisů

jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon – zákonní zástupci nezveřejňuje se správní a státní orgány (školní inspekce, hygiena, PČR, apod.) zpracovatelé osobních údajů  (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu trvání tábora nebo ubytovacího zařízení, dále uloženo po dobu archivačních lhůt
pořádání táborů a ubytovacích akcí – vyzvednutí dítěte jinou osobou, než-li zákonným zástupcem čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR –  oprávněný zájem zákonného zástupce, aby bylo dítě správcem předáno k rukám jím zmocněné osoby a její řádná identifikace správcem převyšují oprávněný zájem zmocněné osoby na ochranu jejích zpracovávaných osobních údajů   jméno, příjmení a č. OP osoby, která může žáka vyzvednout nezveřejňuje se zpracovatelé osobních údajů  (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ)  po dobu trvání tábora nebo ubytovacího zařízení, dále uloženo po dobu archivačních lhůt
pořizování záznamů z tábora a ubytovacích akcí střediska pro účely evidence, archivace a propagace střediska a jejích akcí čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – souhlas se zpracováním OÚ jméno, příjmení, třída, fotografie, audiovizuální záznamy údaje žáků v uvedeném rozsahu se zveřejňují na nástěnkách a propagačních materiálech střediska. Fotografie a audiovizuální záznamy žáků se zveřejňuji na webových stránkách střediska, sociálních sítích střediska zpracovatelé osobních údajů  (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ)  po dobu trvání tábora nebo ubytovacího zařízení, dále uloženo po dobu archivačních lhůt
obchodní partneři správce plnění povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi subjektem a správcem, vedení účetnictví 

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – splnění smlouvy

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle zvláštních právních předpisů

jméno, příjmení, sídlo, IČ, DIČ, datum narození, číslo bankovního účtu osobní údaje se zveřejňují v registru smluv za podmínek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném a účinném znění zpracovatelé osobních údajů  (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu trvání smluvního vztahu, dále uloženo po dobu archivačních lhůt

Kontaktní údaje správce:

Název školy: Středisko volného času Pohořelice, příspěvková organizace

IČO: 60575573

Sídlo: Dlouhá 39, 691 23 Pohořelice

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Středisko služeb školám a zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Hybešova 15

602 00 Brno

IČO: 60555980

Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.

tel: +420/543 426 061

[email protected].

Podrobné informace o zpracování osobních údajů Střediska volného času Pohořelice ke stažení.