Důležité upozornění pro rodiče o činnosti kroužků v tomto školním roce.

Důležité upozornění k obnovené činnosti kroužků ve školním roce 2019/2020

Vážení rodiče, jak jste možná zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast žáků ve střediscích volného času. Tímto vám s radostí sdělujeme že i Středisko volného času Pohořelice znovu otevírá své zájmové kroužky, a to od 18.5.2020. Tento termín je zvolen z důvodu zajištění bezpečnosti a hygieny v co nejširší míře.  Zde naleznete vnitřní řád kroužků do 30.6. 2020. Pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v SVČ a podmínkách účasti (dále jen „pokyny“) jsou zde a z nich jsou nejdůležitější tyto:

  • Žádáme Vás, abyste do 17. května 2020 písemně (mailem) informovali ředitelství SVČ Pohořelice o účasti vašeho dítěte v kroužku. V případě, že patří dítě do rizikové skupiny, prosím o písemné sdělení, že se dítě z tohoto důvodu nebude účastnit činnosti.
  • V případě, že se kroužků bude účastnit, přinese na první schůzku zájmového kroužku zákonný zástupce nebo účastník čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, ke stažení zde . Prohlášení předá, buď osobně nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn.
  • Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu.
  • Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník bude mít s sebou sáček na roušku.
  • Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v „pokynech“ a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.
  • Kroužky budou probíhat v termínu 18.5.2020 – 30.6.2020. Posunutím termínu ukončení kroužku se tak nahradí období, kdy kroužky neprobíhaly a platby za kroužky za toto období se nebudou vracet. Účastníkům se tak nahradí dané období.

Pracovníci Střediska volného času vás budou kontaktovat během tohoto a příštího týdne a veškeré informace vám ještě podrobně sdělí.

Velmi se na vás těšíme a tímto žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo k nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našich zařízení.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Mgr. et Bc. Monika Janičatová

ředitelka SVČ Pohořelice