Informace pro rodiče dětí/ žáků/ studentů, kteří navštěvují zájmové vzdělávání Střediska volného času Pohořelice

 

– Středisko volného času Pohořelice upozorňuje zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školského zařízení vstoupit a navštěvovat vzdělávání ani jiné aktivity.

– u chronicky nemocných dětí/žáků/studentů či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma
a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti / žákovi/ studentovi umožněn vstup do školského zařízení. Potvrzení se odevzdává pouze jednou.

– Středisko volného času Pohořelice upozorňuje zákonné zástupce, že se nesmí bez zbytečného odkladu zdržovat v prostorách zařízení.

– pro účastníky zájmové vzdělávání je nutné, aby měli u sebe 1 ks ochranné roušky (zabalené v sáčku, originál obalu). V případě podezření na infekční onemocnění si ji budou muset nasadit.

– v případě, že školské zařízení bude mít podezření, že dítě/žák/studen má příznaky infekčního onemocnění, bude mu poskytnuta izolace od ostatních přítomných a bude kontaktován zákonný zástupce. Budovu školského zařízení opustí v co nejkratším čase.

– Středisko volného času Pohořelice děkuje zákonným účastníkům dětí a žáků, účastníkům vzdělávání, že respektují nařízení a pokyny vydané v součinnosti s nařízením MŠMT a MZ ČR.

Mgr. et Bc. Monika Janičatová, ředitelka SVČ Pohořelice

V Pohořelicích dne 25. srpna 2020