Menu


Řády a směrnice

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Číst dál

Vnitřní směrnice na stanovení úplaty za zájmové vzdělávání

Vnitřní směrnice na stanovení úplaty za zájmové vzdělávání  SVČ  Pohořelice

Číst dál

Vnitřní řád Mateřského centra

Vnitřní řád Mateřského centra "Motýlci" SVČ Pohořelice

Číst dál

Vnitřní řád SVČ Pohořelice

VNITŘNÍ ŘÁD Střediska volného času, Pohořelice, okres Brno – venkov, Dlouhá 39, 691 23 Pohořelice, IČ 60575573

Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.
 

ČÁST I.  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

1.1 Úvodní ustanovení

Vnitřní řád Střediska volného času, Pohořelice, okres Brno - venkov (dále jen SVČ) upravuje:

-        podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
-        provoz a vnitřní režim školského zařízení
-        podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, násilí a nepřátelství
-        podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany dětí, žáků, studentů
-        pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Vnitřní řád školského zařízení vydává ředitel školského zařízení.

Vychází a zabezpečuje realizaci především:

·      zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
·      vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání

 

Číst dál